สำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับพิจารณาผลงานทางวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อบรรจุชื่อในฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการอ่านพิจารณาผลงานวิชาการประเภทต่างๆ เช่น บทความวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิชาการและบทคัดย่อ สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสื่อเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของคณะ

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวและแนบเอกสารประวัติส่วนตัว (CV) ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

The Faculty of Liberal Arts, Mahidol University is permanently looking for reviewers to assess the academic quality of every manuscript. The reviewers are part of an extended database and are responsible for reviewing manuscripts which fall in their own fields of expertise.

If you are interested to be a part of our reviewer team, simply fill your information in the form below. Your information is used for academic purpose only.


(maximum 20MB)