หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี     :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท     :

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก     :

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (นานาชาติ)

โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ข่าวกิจกรรม
4-04-04-04
01 Nov
12 am - 12 am

งานมหิดลวิชาการ

IMG
By admin
Mahidol University
LA Festival
20 Nov
12 pm - 10 pm

LA Festival

IMG
By admin
Mahidol University