หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท     

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก     

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (นานาชาติ)

โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
สิ่งที่ควรรู้