หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท     

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก     

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (นานาชาติ)

โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
สิ่งที่ควรรู้
ข่าวกิจกรรม
มหิดลวิชการ2
01 Nov
12 am - 12 am

งานมหิดลวิชาการ

IMG
By admin
Mahidol University
LA-Festival
20 Nov
05 pm - 10 pm

LA Festival

IMG
By admin
Mahidol University