แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์ม และใบคำร้องต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มสวัสดิการสำหรับนักศึกษา

1. ประกาศ ทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ใบสมัครทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพฯ
3. ใบสมัครต่างๆ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มของกองกิจการนักศึกษา  ประกอบด้วย
3.1 สัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
3.2 ใบสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาเรียน
3.3 แบบฟอร์มยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
3.4 ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
3.5 ข้อมูลด้านสุขภาพนักศึกษา
3.6 แบบคำร้อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (เกณฑ์ทหาร) และข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร
3.7 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา