หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

๑. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

(ภาษาอังกฤษ)      Bachelor of Arts in Thai Language

 

 

๒. ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย)           ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Arts (Thai)

 

 

 

ประเภทของหลักสูตร

 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

 

 

จำนวนหน่วยกิต

 

รวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต

 

 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตร

 

 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

สถานภาพของหลักสูตรและกำหนดการเปิดสอน

 

 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

 

การให้ปริญญา

 

 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

 

สถาบันผู้ประสาทปริญญา

(ความร่วมมือกับสถาบันอื่น)

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน

 

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์

Purpose / Goals / Objectives

 

เป้าหมาย

 

หลักสูตรมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยในระดับสูง และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสารและทักษะทางวัฒนธรรมเชื่อมระหว่าง “คน” และระหว่าง “ศาสตร์” เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้

 

วัตถุประสงค์

 

๑)      มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในวิชาแกนทางภาษาไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 

๒)      มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุ่มงานด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร และด้านสื่อสารมวลชนและการสร้างสรรค์เนื้อหา รวมถึงอาชีพอื่น ๆที่ใช้ความรู้ขั้นสูงทางด้านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

๓)      มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้

 

๔)      ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของกลุ่ม เคารพความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

 

๕)      มีทักษะการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเหมาะสม

 

๖)      มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

Distinctive Features

 

๑)      เป็นหลักสูตรภาษาไทยที่เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยมุ่งเน้น ๓ กลุ่มสาขาวิชาชีพ ได้แก่ งานด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร และด้านสื่อสารมวลชนและการสร้างสรรค์เนื้อหา

 

๒)    มีรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ

 

๓)   มีรายวิชาการฝึกงานที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่นักศึกษาสนใจ

 

๔)      มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้MOU ในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนและโอนย้ายหน่วยกิต

 

 

ระบบการศึกษา

 

 

จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค

 

อาชีพสามารถประกอบได้  

๑)      กลุ่มงานวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย อาทิ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

 

๒)      กลุ่มงานด้านการสื่อสาร อาทิ เลขานุการ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

 

๓)      กลุ่มงานด้านสื่อสารมวลชนและการสร้างสรรค์เนื้อหา อาทิ นักพูด ผู้ประกาศ นักข่าว นักเขียน นักพิสูจน์อักษร บรรณาธิการ ครีเอทีฟ

 

 

การศึกษาต่อ

 

 

สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่าง ๆ ได้ อาทิ สาขาภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์  คติชนวิทยา วรรณคดีเปรียบเทียบ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ปรัชญาการศึกษา  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน(Outcome-Based Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล สื่อสารและแสดงออกทางภาษาได้ดี    มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรู้ทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  

๑)      ใช้การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lectures) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (Flip classroom) การทัศนศึกษา (Fieldwork) และการอภิปราย/สัมมนา (Discussion/Seminar) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

 

๒)      ใช้การสาธิต (Demonstration) และการฝึกปฏิบัติ โดยมีผู้สอนให้คำแนะนำป้อนกลับ (feedback) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารในระดับต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนด

 

๓)      ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project based learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case-based learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ในสถานการณ์ที่กำหนดได้

 

๔)   ใช้การมอบหมายงานกลุ่มและการสังเกตพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกับกลุ่มที่หลากหลาย

 

๕)        ใช้การมอบหมายงานและการค้นคว้ารายบุคคล และการเรียนรู้แบบห้องเรียนผสมสาน (Blended classroom) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

มีทั้งการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และการประเมินรวบยอด (Summative Evaluation) โดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ รายงาน โครงงาน การนำเสนอผลงาน การสังเกตพฤติกรรม และแฟ้มสะสมงาน

 

Generic Competences  

๑)      การสื่อสาร: ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน แสวงหาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้

 

๒)      การทำงานร่วมกับผู้อื่น: แสดงออกซึ่งการเข้าใจตนเองและผู้อื่น เคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในด้านสังคมวัฒนธรรม ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสม

 

๓)      ความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม: แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เชื้อชาติ ศาสนา และความหลากหลายในสังคมไทยและชาติอื่นๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์เพื่ออธิบายและวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเป็นระบบ

 

๔)      การคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ปัญหา: ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล ค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่กำหนดได้

 

๕)      การเรียนรู้ตลอดชีวิต: ใฝ่รู้ มีทักษะในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาข้ามศาสตร์ ระบุความต้องการและกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองได้

 

๖)      คุณธรรมและจริยธรรม: แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมพึงมี อาทิ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา เคารพกฎ กติกา และระเบียบของสังคม แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ

 

Subject-specific Competences

 

 

๑)      ความรู้ทางภาษาไทย มีความรู้ด้านหลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ทำวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อประกอบอาชีพและศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้

 

๒)      การสื่อสารภาษาไทยขั้นสูง: สามารถใช้ภาษาและวิธีสื่อสารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพ และสะท้อนความเข้าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี วิเคราะห์ วิพากษ์ ปัญหาด้านการสื่อสารภาษาไทยและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

 

๓)      ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา: บูรณาการความรู้ทางภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา และศาสตร์ อื่น ๆ เพื่อผลิตงานสร้างสรรค์และงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคมได้

 

PLOs  

PLO1  สื่อสารภาษาไทยในงานอาชีพกลุ่มวิชาการ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มสื่อสารมวลชนและสร้างสรรค์เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

PLO2  วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาได้

 

PLO3  ผลิตงานสร้างสรรค์และงานวิจัย โดยบูรณาการความรู้ทางภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา และศาสตร์อื่น ๆ ในสถานการณ์ที่กำหนดได้

 

PLO4  บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาไทยกับความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ในการวิเคราะห์และวิพากษ์สถานการณ์และปัญหาของตนเองและสังคมในระดับพื้นฐานได้อย่างเป็นระบบ

 

PLO5 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

PLO6 แสดงออกซึ่งความใฝ่รู้และทักษะในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

PLO7  ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม

 

PLO8 แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

 

เฉพาะวิชาโทภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน

 

PLO9* ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามเพื่อการศึกษา การสื่อสารในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เฉพาะวิชาโทที่ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศ อาทิ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะการละคร จิตวิทยา

 

PLO10** ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ในการวิเคราะห์และวิพากษ์สถานการณ์และปัญหาของตนเองและสังคมที่ยากและซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ

rtp slot gacor pokerpintar situs poker agen slot online agen sbobet judi terpercaya indonesia slot online gacor slot gacor terbaik aduq online