การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาไทย

คณะ ศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาไทย

จำนวนที่เปิดรับ 20 คน

 1. วุฒิการศึกษา
ปวช. ปวส. ม.6 เทียบเท่า ม.6 อื่นๆ โปรดระบุ
* * *
 1. แผนการศึกษา
ทุกแผนการศึกษา
 1. GPAX: ≥ 3.00
 2. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไทย สังคม อังกฤษ
≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00
 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท/ ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี
 2. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มีตรวจร่างกาย
 3. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น ไม่มี
 4.  เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร

จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทย       อย่างน้อยจำนวน 1 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดพูดสุนทรพจน์       การประกวดอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดหรือแข่งขันในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาไทยโดยตรง เช่น          การประกวดคัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

 1. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี
 2. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี

โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

คณะ ศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาไทย (โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย)

จำนวนที่เปิดรับ  20 คน

 1. วุฒิการศึกษา
ปวช. ปวส. ม.6 เทียบเท่า ม.6 อื่นๆ โปรดระบุ
* * *
 1. แผนการศึกษา
ทุกแผนการศึกษา
 1. GPAX: ≥ 3.00
 2. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไทย สังคม อังกฤษ
≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00
 1. การสอบคัดเลือก วิชาสามัญของ สทศ. (เกณฑ์ขั้นต่ำ %)
ไทย สังคม อังกฤษ เกณฑ์รวม
60% ü ü 3        วิชา ≥ 60

ผลสอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท/ ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี
 2. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มีตรวจร่างกาย
 3. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3.00 ขึ้นไป และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทย อย่างน้อยจำนวน 1 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดพูดสุนทรพจน์ การประกวดอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดหรือแข่งขันในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาไทยโดยตรง เช่น การประกวดคัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

 1. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร

ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ

(แบบฟอร์มของส่วนงาน ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดและให้ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่ หรือครูแนะแนวรับรอง)

 1. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี
 2. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี

โครงการนักศึกษาพิการ

คณะ ศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาไทย (โครงการนักศึกษาพิการ)

จำนวนที่เปิดรับ  5 คน

 1. วุฒิการศึกษา
ปวช. ปวส. ม.6 เทียบเท่า ม.6 อื่นๆ โปรดระบุ
* * *
 1. แผนการศึกษา
ทุกแผนการศึกษา
 1. GPAX: ≥ 3.00
 2. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไทย สังคม อังกฤษ
≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00
 1. การสอบคัดเลือก วิชาสามัญของ สทศ. (เกณฑ์ขั้นต่ำ %)
ไทย สังคม อังกฤษ เกณฑ์รวม
60% ü ü 3        วิชา ≥ 60

5.1 ผลสอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท/ ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี
 2. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มีตรวจร่างกาย
 3. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น
  • เป็นผู้พิการทางร่างกาย/สุขภาพ ที่สามารถช่วยตนเองได้ ควบคุมตนเองได้ และมีทักษะทางการเรียนรู้ สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
 5. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี
 6. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี

คณะ ศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาไทย

จำนวนที่เปิดรับ 35 คน

 1. วุฒิการศึกษา
ปวช. ปวส. ม.6 เทียบเท่า ม.6 อื่นๆ โปรดระบุ
* * *
 1. แผนการศึกษา
ทุกแผนการศึกษา
 1. องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษา (สทศ.)
GPAX O-NET GAT เกณฑ์รวม (O-NET)
20% 30% (01=45) 50% 5 กลุ่ม ≥ 30
 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท/ ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี
 2. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มี
 3. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น ไม่มี
 4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร ไม่มี
 5. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี
 6. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี