การขอเปิด หลักสูตร/รายวิชา

เอกสาร/แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร

 

…………………………………………………….

 

ตารางกำหนดการประชุม

ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2563

ตารางกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2563

ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ.2563

 

 

เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

– แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ (MU-CUR 01)
– แบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรของส่วนงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร