รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี บรรจุอยู่ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวน ๗๔ รายวิชา

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต มคอ.๓  เป็นไปตามรูปแบบ OBE มคอ.3 มคอ.5
(เกณฑ์การตัดเกรดเป็น O/S/U)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒–๕) LATH 100 มคอ.3 (ปี 2561) มคอ.5 (ปี 2561)
LATH 100 Art  of  Using Thai  Language in Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒–๒–๕) LAEN 103 มคอ.3 (เทอม 1/2561) มคอ.5 (เทอม 1/2561)
LAEN 103 English Level  1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒–๒–๕) LAEN 104 มคอ.3 (เทอม 2/2561) มคอ.5 (เทอม 2/2561)
LAEN 104 English Level  2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒–๒–๕) LAEN 105 มคอ.3 (เทอม 1/2561) มคอ.5 (เทอม 1/2561)
LAEN 105 English Level  3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒–๒–๕) LAEN 106 มคอ.3 (เทอม 2/2561) มคอ.5 (เทอม 2/2561)
LAEN 106 English Level  4
   ๖ ศศภฝ ๑๐๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น รหัสเดิม LAFR 141 ๓ (๓-๐-๖)   LAFR 101
LAFR 101 Elementary French
ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน รหัสเดิม LAFR 142 ๓ (๓-๐-๖) LAFR 102
LAFR 102 French for Everyday Situation
ศศฝศ ๑๕๐ หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส ๓ (๓-๐-๖) LAFR 150 มคอ.3 เทอม2/2561)
LAFR 150 Window to France
ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) LAJP 101 มคอ.3 เทอม2/2561)
LAJP 101 Elementary Japanese
     ๑๐ ศศภญ ๑๐๒ ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) LAJP 102 มคอ.3 เทอม2/2561)
LAJP 102 Japanese for Everyday Situation
     ๑๑ ศศภจ  ๑๐๑  ภาษาจีนเบื้องต้น รหัสเดิม LACH 171      ๓ (๓-๐-๖) LACH 101 มคอ.3 เทอม2/2561)
LACH 101 Elementary Chinese
     ๑๒ ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน รหัสเดิม LACH 172 ๓ (๓-๐-๖) LACH 102 มคอ.3 เทอม2/2561) มคอ.5 เทอม2/2561)
LACH 102 Chinese for Everyday Situation
     ๑๓ ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีน ๒ (๑-๒-๓) LACH 209
LACH 209 Chinese Calligraphy
     ๑๔ ศศภอ ๑๓๕ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ รหัสเดิม LAEN 262 ๒ (๒-๐-๔) LAEN 135 มคอ.3(เทอม1/2561) มคอ.5(เทอม1/2561)
LAEN 135 Listening and Speaking English for Communication มคอ.3(เทอม2/2561) มคอ.5 เทอม2/2561)
 ๑๕ ศศภอ ๑๓๖ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ รหัสเดิม LAEN 263 ๓ (๓-๐-๖) LAEN 136 มคอ.3(เทอม1/2561)
LAEN 136 Reading and Writing English for Communication มคอ.3(เทอม /2561)
     ๑๖ ศศภอ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ ๓ (๓ -๐-๖) LAEN 265 มคอ.3(เทอม1/2561)
LAEN 265 Critical English Reading Skills and Strategies
๑๗ ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓ -๐-๖) LAEN 266 มคอ.3(เทอม1/2561)
LAEN 266 English for Health Science มคอ.3(เทอม /2561)
     ๑๘ ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการทำงานและการศึกษา ๓ (๓ -๐-๖) LAEN 271 มคอ.3(เทอม1/2561) มคอ.5(เทอม1/2561)
LAEN 271 Writing for Work and Study
     ๑๙ ศศภอ ๒๒๒ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล รหัสเดิม LAEN 338 ๒ (๒-๐-๔) LAEN 222 มคอ.3(เทอม /2561)
LAEN 222 Effective Presentations in English
     ๒๐ ศศภอ ๒๒๓ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ รหัสเดิม LAEN 341 ๒ (๒-๐-๔) LAEN 223 มคอ.3(เทอม1/2561) มคอ.5(เทอม1/2561)
LAEN 223 Situational-based Communicative English
     ๒๑ ศศภอ ๒๗๒ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖) LAEN 272
LAEN 272 English for Medical Professionals
๒๒ ศศภอ ๒๗๔ ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) LAEN 274
LAEN 274 English for Science
๒๓ ศศภอ ๒๗๕ ภาษาอังกฤษสำหรับการพยาบาล ๓ (๓-๐-๖) LAEN 275
LAEN 275 English for Nursing
๒๔ ศศศศ ๒๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ๒ (๒-๐-๔) LAEN 230
LALA 230 Basic Japanese for Communication
๒๕ ศศภก ๑๐๑ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น       ๓ (๓-๐-๖)  LAKO 101  มคอ.3(เทอม 2/2561)
LAKO 101 Elementary Korean มคอ.5(เทอม2/2561)
๒๖ ศศศศ ๑๖๓ การสื่อสารภาษาไทยกับการเป็นผู้ประกอบการ ๓ (๓-๐-๖) LALA 163
LALA 163 Communication in Thai Language and Entrepreneurship
๒๗ ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการทำงาน ๓ (๓-๐-๖) LAEN 273
LAEN 273 English Translation for Life and Work
๒๘ ศศศศ ๑๖๔ การท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) LAEN 164
LALA 164 Tourism in the Digital Age
๒๙ ศศศศ ๑๖๕ ศิลปะและวัฒนธรรมการกิน ๒ (๒-๐-๔) LAEN 165
LALA 165 Arts and Culture of Eating
๓๐ ศศศศ ๑๖๖ การเขียนกับการสื่อสารเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) LAEN 166
LALA 166 Writing and Academic Communication
๓๑ ศศศศ ๑๖๗ ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ ๓ (๓-๐-๖) LAEN 167
LALA 167 Thai Language Used for Conflict and Crisis Management
๓๒ ศศศศ ๑๖๘ การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ ๒๑ ๓ (๓-๐-๖) LAEN 168
LALA 168 Insightful Communication in the 21st Century
๓๓ ศศศศ ๑๖๙ ภาษาไทยเพื่อการนำเที่ยว ๒ (๒-๐-๔) LAEN 169
LALA 169 Thai Language for Tourist Guides
๓๔ ศศศศ ๑๗๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) LAEN 170
LALA 170 Introduction to English for TOEIC Preparation
๓๕ ศศศศ ๑๗๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) LAEN 171
LALA 171 Advanced English for TOEIC Preparation
๓๖ ศศศศ ๑๗๒ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที ๒ (๒-๐-๔) LAEN 172
LALA 172 Introduction to English for TOEFL-iBT Preparation
๓๗ ศศศศ ๑๗๓ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที ๒ (๒-๐-๔) LAEN 173
LALA 173 Advanced English for TOEFL-iBT Preparation
๓๘ ศศศศ ๑๗๔ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ ๒ (๒-๐-๔) LAEN 174
LALA 174 Introduction to English for IELTS Preparation
๓๙ ศศศศ ๑๗๕ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ ๒ (๒-๐-๔) LAEN 175
LALA 175 Advanced English for the IELTS Preparation
๔๐ ศศศศ ๑๗๖ การ์ตูนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) LALA 176
LALA 176 Comics Studies
๔๑ ศศศศ ๑๗๗ กีฬาและการละเล่นในฐานะวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) LALA 177
LALA 177 Sports and games as a culture
๔๒ ศศศศ ๑๗๘ พุทธมณฑลศึกษา ๓ (๓-๐-๖) LALA 178
LALA 178 Phutthamonthon Studies
๔๓ ศศศศ ๑๗๙ อาหารกับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) LALA 179
LALA 179 Food and Culture
๔๔ ศศศศ ๑๘๐ ลาตินอเมริกันศึกษา ๓ (๓-๐-๖) LALA 180
LALA 180 Latin American Studies
๔๕ ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล ๓ (๓-๐-๖) LAFE 144
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis
๔๖ ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย์กับการชื่นชมศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) LAFE 111
LAFE 111 Man and Arts Appreciation
๔๗ ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) LAFE 141
LAFE 141 Principles of Management for Self Development
๔๘ ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) LAFE 146
LAFE 146 Personality Development
๔๙ ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) LAFE 147
LAFE 147 Psychology for Quality of Life
๕๐ ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะกับชีวิตไทย ๓ (๓-๐-๖) LAFE 154
LAFE 154 Arts and Thai Life
๕๑ ศศศศ ๒๕๘ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรุงธนบุรี ๒ (๒-๐-๔) LALA 258
LALA 258 The Local History Thonburi
๕๒ ศศศศ ๑๕๒ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ๒ (๒-๐-๔) LALA 152
LALA 152 History and Films
๕๓ ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก ๓ (๓-๐-๖) LALA 274
LALA 274 Philosophy of Love
๕๔ ศศพฐ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) LALA 131
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life
๕๕ ศศพฐ ๑๖๑ ความรู้เรื่องอาเซียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ๓ (๓-๐-๖) LALA 161
LALA 161 ASEAN Knowledge for Entrepreneurship
๕๖ ศศพฐ ๑๖๒ พิพิธภัณฑ์วิจักษณ์ ๓ (๓-๐-๖) LALA 162
LALA 162 Museum Appreciation
๕๗ ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ ๒ (๒-๐-๔) LATH 116
LATH 116 Thai Literary Works and Films
๕๘ ศศภจ ๒๑๒ จีนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) LACH 212
LACH 212 Chinese Studies
๕๙ ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ (๓-๐-๖) LAFE 145
LAFE 145 Self-Learning Techniques
๖๐ ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) LAEN 434
LAEN 434 Asian Literature
๖๑ ศศพฐ ๑๔๙ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๓ (๓-๐-๖) LAFE 149
LAFE 149 Interpersonal Relationship Development
รายวิชาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ
๖๒ ศศศศ ๒๘๓ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) LAEN 283
LALA 283 Introduction to English for TOEIC Preparation
๖๓ ศศศศ ๒๘๔ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) LAEN 284
LALA 284 Advanced English for TOEIC Preparation
๖๔ ศศศศ ๒๘๕ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที ๒ (๒-๐-๔) LAEN 285
LALA 285 Introduction to English for TOEFL-iBT Preparation
๖๕ ศศศศ ๒๘๖ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที ๒ (๒-๐-๔) LAEN 286
LALA 286 Advanced English for TOEFL-iBT Preparation
๖๖ ศศศศ ๒๘๗ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ ๒ (๒-๐-๔) LAEN 287
LALA 287 Introduction to English for IELTS Preparation
๖๗ ศศศศ ๒๘๘ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ ๒ (๒-๐-๔) LAEN 288
LALA 288 Advanced English for IELTS Preparation
๖๘ ศศภอ ๑๘๒ ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาการทั่วไป รหัสเดิม LAEN 180 ๒ (๒-๐-๔)

LAEN 180

LAEN 182

มคอ.3(เทอม1/2561)
LAEN 182 English for General Academic Purposes มคอ.3(เทอม1/2561)
๖๙ ศศภอ ๑๘๓ ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาการเร่งรัด รหัสเดิม LAEN 181 ๒ (๒-๐-๔)

LAEN 181

LAEN 183

มคอ.3(เทอม /2561)
LAEN 183 English for Intensive Academic Purposes
๗๐ ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) LAEN 280
LAEN 280 Science Fictions and Society
๗๑ ศศภอ ๒๘๑ วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด ๒ (๒-๐-๔) LAEN 281
LAEN 281 The Science of Speech Sounds
๗๒ ศศภอ ๒๘๒ พหุภาษาและพหุวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) LAEN 282 มคอ.3(เทอม /2561)
LAEN 282 Multilingualism and Multiculturalism
๗๓ ศศภอ ๓๘๐ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) LAEN 380
LAEN 380 Academic Presentations in English
๗๔ ศศศศ ๒๘๐ ปรัชญาสำหรับชีวิตในปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖)

LALA 280

LALA 280 Philosophy for Today’s Life