แบบฟอร์ม มคอ.

แบบฟอร์ม มคอ.

แบบฟอร์ม มคอ.2 (ตามหลักการ Outcome-based  Education)

เวอร์ชั่น ภาษาไทย

– เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ

– ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.2 (ไฟล์ PDF) เวอร์ชั่น ภาษาไทย / เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ 

(ตัวอย่างแนวทางการจัดทำ หมวด 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล)

 

แบบฟอร์ม มคอ.3 (ตามหลักการ Outcome-based  Education)

รายวิชาศึกษาทั่วไป

– เวอร์ชั่น ภาษาไทย

เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเฉพาะ

เวอร์ชั่น ภาษาไทย

เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ

(ตัวอย่าง MU Guideline มคอ.๓ (GE)

(ตัวอย่าง MU Guideline_มคอ.๓ (Specific)

 

แบบฟอร์ม มคอ.5 (ตามหลักการ Outcome-based  Education)

– เวอร์ชั่น ภาษาไทย

– เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ

 

แบบฟอร์ม มคอ.7 (ตามหลักการ Outcome-based  Education)

เวอร์ชั่น ภาษาไทย

– เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ