บริการการเรียนการสอน

 

 • การเรียนโดยระบบออนไลน์ Webex Classrooms for English Level 1-2 Summer 2019
  • Level 1 Link (Click!)
   • Meeting no. : 911 157 317
   • Password : Zw9Ce4ZAYm2

 ——————————————————————–

  • Level 2 Link (Click!)
   • Meeting no. : 917 345 663
   • Password : ukK6pMWZS63
ใบรายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ พรเทพ โตชยางกูร

Mr.Adrian Neal Wellington

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 278 English for Logistics


ภาคเรียนที่ 2/2562

LAEN 438 Public Speaking

ผศ.ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา

ผศ.อรสิริ พลเดช

ผศ.อยู่เย็น สายจำปา

ภาคเรรียนที่ 2/2562

LAEN 214 Mythology & Biblical Back to Literature

อาจารย์ ดร.กรกช แพทย์สาสดี

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 116 English Structure (Gr.1)

LAEN 416 Selected Topics in British Literature

ภาคเรียนที่ 2/2562

LAEN 460 Masterpieces of World Literature

อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 461 Seminar in Liberal Arts

อาจารย์ ดร.ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 211 Fundamental Academic Writing (Gr.2)


ภาคเรียนที่ 2/2562

LAEN 345 British Literature

อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ

อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 204 Fundamental Academic Reading

อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 211 Fundamental Academic Writing (Gr.1)


ภาคเรียนที่ 2/2562

LAEN 216 English Oral Communication

อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

ภาคเรียนที่ 2/2562

LAEN 343 Writing for Academic Purposes

อาจารย์ สิรินิธิ์ ชนะวงศ์

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 116 English Structure (Gr.2)

อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท

อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 252 English for Tourism


ภาคเรียนที่ 2/2562

LAEN 252 English for Tourism

อาจารย์ สิรารุจ กิตติวรเชฎฐ์

ภาคเเรียนที่ 1/2562

LAEN 208 English Translation into Thai (Gr.2)

อาจารย์ อรภาริน อ่อนกอ

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 208 English Translation into Thai (Gr.1)


ภาคเรียนที่ 2/2562

LAEN 207 Principle of Translation

อาจารย์ สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา

ภาคเรียน 1/2562

LAEN 304 Analytical Reading


ภาคเรียนที่ 2/2562

LAEN 304 Analytical Reading

อาจารย์ สุนันทา วิไลศิลป์

อาจารย์ ดร.พัชร์สิตา เจริญรักษ์หิรัญ

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 209 English Phonetics

LAEN 456 Interpretation

ภาคเรียนที่ 2/2562

LAEN 301 Thai Translation into English

LAEN 455 Advanced Translation

อาจารย์ ดร.พัชร์สิตา เจริญรักษ์หิรัญ

ภาคเรียนที่ 1/2562

LAEN 209 English Phonetics

LAEN 456 Interpretation

ภาคเรียนที่ 2/2562

LAEN 301 Thai Translation into English

LAEN 455 Advanced Translation

อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์

อาจารย์ ดร.ภัททิรา ไทยทอแสง

อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง

อาจารย์ ศศิพินทุ์ ดิษฐานนท์

อาจารย์ รังสิมา นิลรัต

อาจารย์ วิภา งามฉันทกร