หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

ที่ ขั้นตอนการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 25 ม.ค.60 หน่วยพัฒนาหลักสูตร แจ้งเวียนกรรมการ

ตามคำสั่งที่ 32/2560

ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.60

จนกว่าจะแล้วเสร็จ

2. เสนอวาระขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 25 ม.ค.60 หน่วยพัฒนาหลักสูตรฯ ประชุมครั้งที่ 1/2560

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

3. ส่งแบบ MU-CUR01 เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 9 ก.พ.60 หน่วยพัฒนาหลักสูตรฯ ที่ ศธ 0517.35/0608
4. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (MU-CUR01) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ (รอบที่1) 19 เม.ย.60 บัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 0517.02/03583

(ตรวจสอบชื่อหลักสูตรฯ /ขอผลสำรวจความต้องการลูกค้า/จุดเด่นของหลักสูตรฯ)

5. รายงานความก้าวหน้า ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ (ครั้งที่ 1) เม.ย.60 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
6. ส่งแบบ MU-CUR01 ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการ (รอบที่1) 8 ม.ค.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตรฯ ที่ ศธ 0517.35/0057
7. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (MU-CUR01) ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ (รอบที่2) 25 ม.ค.62 บัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 0517.02/00665

(อ.ศุภชัยคุณสมบัติไม่ครบ และพิจารณารูปแบบงบประมาณ)

8. ส่งแบบ MU-CUR01 ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการ (รอบที่2) 7 ก.พ.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตรฯ ที่ ศธ 0517.35/0516

(เพิ่ม อ.วีรนันท์ ดำรงสกุล แทน อ.ศุภชัย)

9. ทำหนังสือยืมตัวบุคลากรเข้าร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 14 ก.พ.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตรฯ ที่ ศธ 0517.35/0690

(ยืม อ.ดร.วีรนันท์ ดำรงสกุล แทน อ.ศุภชัย)

10. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (MU-CUR01) ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ (รอบที่3) 22 มี.ค.62 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตแจ้งด้วยวาจา

และคณะส่งอีเมล์กลับบัณฑิต

วันที่ 22 มี.ค.62

11. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการ 27 มี.ค.62 บัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 0517.02/03373

(บัณฑิตสำเนาหนังสือ

เสนอวาระประชุมสภา ครั้งที่ 543 มายังคณะฯ ทราบ)

12. บัณฑิตวิทยาลัยเชิญผู้แทนชี้แจงหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 27 มี.ค.62 บัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 0517.02/03398

(แจ้งชื่อ อ.ดร.เกรียงไกร และ อ.ดร.ภิสุดา เข้าร่วมประชุม)

13. เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักสูตร 17 เม.ย.62 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 543 เวลา 14.30

ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณนที ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

14. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิตร่วมเป็นคณะกรรมการ เม.ย.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตรฯ
15. ส่งหนังสือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิตเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เม.ย.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตรฯ
16. รายงานความก้าวหน้า ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พ.ค.62 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 5/2562
17. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ

เพื่อมอบหมายหน้าที่การจัดทำ มคอ.2

23 เม.ย.62 รองการศึกษาฯ เวลา 09.00 น.

ณ ห้องรองการศึกษาฯ

18. ส่งร่าง มคอ.2

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการ

ดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน

และประเมินผล

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา

ภาคผนวก ค แผนที่แสดงการกระจาย

อ.ดร.ภิสุดา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตรหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ  ดำเนินการของหลักสูตร

ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารย์ประจำ

ภาคผนวก ง เอกสารแนบตาม AUN-QA

สนธยา
ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา อ.ดร.เกรียงไกร
19. ตรวจสอบ และปรับแก้ร่าง มคอ.2 รองการศึกษาฯ รวมทั้งหมด 8 หมวด+ภาคผนวก
20. ปรับแก้ มคอ.2

(ตามคำแนะนำของรองการศึกษาฯ)

30-31 พ.ค.62 อ.ดร.ภิสุดา

 

21. ส่งร่าง มคอ.2 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

และให้ความเห็น

31 พ.ค.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตรฯ 3 สัปดาห์
22. ประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม 28 มิ.ย.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
23. ปรับแก้ มคอ.2 ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 28 มิ.ย.62 อ.ดร.ภิสุดา

อ.ดร.เกรียงไกร

24. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะฯ 15 ก.ค.62 คณะกรรมการหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2562

ณ ห้องประชุม 728 ชั้น 7

 

25. ปรับแก้ มคอ.2 ตามความเห็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ 15 ก.ค.62 คณะกรรมการหลักสูตรฯ
26. ตรวจสอบ การปรับแก้ มคอ.2 เบื้องต้น

(รองคณบดีฝ่ายการศึกษาตรวจสอบ)

25 ก.ค.62 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
27. ส่ง มคอ.2 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

26 ก.ค.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตร หนังสือเลขที่ อว.78.35/3307 ลว. 26 ก.ค.62
28. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และส่งมาให้ปรับแก้ ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 13 ส.ค.62 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือเลขที่ อว.78.35/07926 ลว. 13 ส.ค.62
29. ส่ง มคอ.2 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 4 ก.ย.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตร หนังสือเลขที่ อว.78.35/3979 ลว. 4 ก.ย.62
30. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

(รอบที่ 1)

28 ต.ค.62 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา
31. ปรับแก้ มคอ.2 ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 1) 28 ต.ค.-พ.ย.62 อ.ดร.ภิสุดา

อ.ดร.เกรียงไกร

32. ขอความอนุเคราะห์ราชบัณฑิตยสภา พิจารณาชื่อหลักสูตรฯ 20 พ.ย.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตร หนังสือเลขที่ อว.78.35/5121 ลว.20 พ.ย.62
33. บัณฑิตวิทยาลัย ส่งมติที่ประชุม และไฟล์ มคอ.2 ที่ระบุความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ มายังคณะฯ เพื่อปรับแก้ 28 พ.ย.62 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือเลขที่ อว.78.35/12606 ลว.28 พ.ย.62
34. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรฯ (ฉบับแก้ไข) 4 ธ.ค.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตร เลขที่คำสั่ง 376/62 ลว.4 ธ.ค.62
35. เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

–      รายงานความก้าวหน้าหลักสูตร

–      อัตราค่าธรรมเนียม (ศึกษาดูงาน) รอบที่ 1

ส่งวาระ13 ธ.ค.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตร ประชุม คกก.วันที่ 25 ธ.ค.62
36. ส่ง มคอ.2 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร (รอบที่ 2)

13 ธ.ค.62 หน่วยพัฒนาหลักสูตร หนังสือเลขที่ อว.78.35/5400 ลว. 13 ธ.ค.62
37. เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

–      รายงานความก้าวหน้าหลักสูตร

–      อัตราค่าธรรมเนียม (ศึกษาดูงาน) รอบที่ 2

25 ธ.ค.62
37. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

(รอบที่ 2)

27 ม.ค.63 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา (รอบบ่าย)
38. ปรับแก้ มคอ.2 ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2) 27 ม.ค.-มี.ค.63 คณะกรรมการหลักสูตร
39. เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

– อัตราค่าธรรมเนียม (ศึกษาดูงาน) รอบที่ 2

26 ก.พ.63 คณะกรรมการหลักสูตร ประชุม คกก.วันที่ 26 ก.พ.63
40. ส่งไฟล์ มคอ.2 ที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้การรับรองหลักสูตรฯ 13 มี.ค.63

 

หน่วยพัฒนาหลักสูตรฯ หนังสือเลขที่ อว.78.35/0988 ลว.13 มี.ค.63
41. กรอกข้อมูลลงระบบ CHECO Online

ส่ง สกอ.เพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตร

เดือน เม.ย.63

(โดยประมาณ)

เจ้าหน้าที่หลักสูตร กรอกลงระบบภายใน 14 วันหลังผ่านการรับรองจากที่ประชุมกลั่นกรองฯ
42. เสนอที่ประชุมคณบดี ม.มหิดล

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

8หรือ22 เม.ย63

(โดยประมาณ)

บัณฑิตวิทยาลัย รอบประชุมคณบดีจะประชุม เดือนละ 2 ครั้ง
43. รายงานความก้าวหน้า ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เดือน พ.ค.63

(โดยประมาณ)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รอบประชุม คกก.ประจำคณะฯ เดือน พ.ค.63 คือวันที่ 27 พ.ค.63
44. เสนอที่ประชุมสภา ม.มหิดลเพื่อพิจารณาอนุมัติ เดือน พ.ค.63

(โดยประมาณ)

บัณฑิตวิทยาลัย รอบประชุมสภาฯ เดือน พ.ค.63 คือวันที่ 20 พ.ค.63
45. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เดือน มิ.ย.63

(โดยประมาณ)

บัณฑิตวิทยาลัย รอบประชุม คกก.บัณฑิตเดือน มิ.ย.63 คือวันที่ 2 มิ.ย.63
46. ประชุมอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย เดือน มิ.ย.63

(โดยประมาณ)

บัณฑิตวิทยาลัย รอบประชุม คกก.อัตราค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย.63 คือวันที่ 19 มิ.ย.63
47. เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษาต้น รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.62-5 ก.ค.63

ภาคการศึกษาปลาย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-5 พ.ย.63