โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย

 

หลักสูตร        จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร        จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

แผนการศึกษาเอก-โท

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

 • ๑. กลุ่มวิชาแกน (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์) ๗ หน่วยกิต
  ๒. กลุ่มวิชาภาษา ๑๕ หน่วยกิต
  ๓. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
  ๔. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
  ๕. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต

๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต

 • ๑. กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต
  ๒. กลุ่มวิชาเอก ๖๖ หน่วยกิต
  รายวิชาบังคับ ๔๕ หน่วยกิต
  รายวิชาบังคับเลือก ๒๑ หน่วยกิต
  ๓. กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

 

 

โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้

 

แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

๑. กลุ่มวิชาแกน (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ๗ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๔. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๕. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต

๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต

๑. วิชาบังคับศิลปศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต
๒. วิชาเอก ๘๗ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาบังคับ ๕๑ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาบังคับเลือก ๓๖ หน่วยกิต

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

แผนการศึกษา วิชาเอก-วิชาโท

หมายเหตุ : หากนักศึกษาเลือกแผนการศึกษานี้
จะต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มรายวิชาโทไม่ น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
หรือตามข้อกำหนดของรายวิชาโท

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

๑. กลุ่มวิชาแกน (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ๗ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๔. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๕. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต

๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต

๑. วิชาบังคับศิลปศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต
๒. วิชาเอก ๖๙ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาบังคับ ๕๑ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาบังคับเลือก ๑๘ หน่วยกิต

๓. วิชาโท ๑๘ หน่วยกิต

๓.๑ วิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต
๓.๒ วิชาบังคับเลือก ๖ หน่วยกิต

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต