อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ชั้นปี จำนวนหน่ยกิต ค่าหน่วยกิต จำนวนเงินค่าหน่วยกิต  (บาท) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่  (บาท) ค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา  (บาท) ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักูตร  (บาท) รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  (บาท)
บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย (200บาท) ปฏิบัติ  (400 บาท)
ชั้นปีที่ 1   ภาคต้น 19 5              3,800            2,000                 5,800                     1,750                    3,500                       3,000                  14,050
ภาคปลาย 22 3              4,400            1,200                 5,600                    3,500                       3,000                  12,100
ชั้นปีที่ 2   ภาคต้น 21              4,200                   –                 4,200                    3,500                       3,000                  10,700
ภาคปลาย 21              4,200                   –                 4,200                    3,500                       3,000                  10,700
ชั้นปีที่ 3   ภาคต้น 18              3,600                   –                 3,600                    3,500                       3,000                  10,100
ภาคปลาย 21              4,200                   –                 4,200                    3,500                       3,000                  10,700
ชั้นปีที่ 4   ภาคต้น 18              3,600                   –                 3,600                    3,500                       3,000                  10,100
ภาคปลาย 9              1,800                   –                 1,800                    3,500                       3,000                     8,300
ค่าหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  86,750
ชั้นปี จำนวนหน่ยกิต ค่าหน่วยกิต จำนวนเงิน   ค่าหน่วยกิต (บาท) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ (บาท) ค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา  (บาท) ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร  (บาท) รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  (บาท)
บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย (200บาท) ปฏิบัติ  (400 บาท)
ชั้นปีที่ 1   ภาคต้น 16 5              3,200           2,000                5,200                     1,750                      3,500                       3,000                  13,450
ภาคปลาย 14 4              2,800           1,600                4,400                      3,500                       3,000                  10,900
ชั้นปีที่ 2   ภาคต้น 21              4,200 0                4,200                      3,500                       3,000                  10,700
ภาคปลาย 21              4,200 0                4,200                      3,500                       3,000                  10,700
ชั้นปีที่ 3   ภาคต้น 21              4,200 0                4,200                      3,500                       3,000                  10,700
ภาคปลาย 21              4,200 0                4,200                      3,500                       3,000                  10,700
ชั้นปีที่ 4   ภาคต้น 18              3,600 0                3,600                      3,500                       3,000                  10,100
ภาคปลาย 9              1,800 0                1,800                      3,500                       3,000                     8,300
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร                  85,550