ตารางสอนออนไลน์

ตารางสอนออนไลน์

วันอังคาร

LAEN 103 English Level 1 SEC 1 (13.30 -15.30 น.) อาจารย์ธนวัฒน์


LAEN 103 English Level 1 SEC 2 (13.30 -15.30 น.) อาจารย์วรางรัตน์

Meeting ID: 864 9121 7755
Passcode: 922276


LAEN 103 English Level 1 SEC 3 (13.30 -15.30 น.) อาจารย์นที

Meeting ID: 968 0219 5997


LAEN 103 English Level 1 SEC 4 (13.30 -15.30 น.) อาจารย์วรวุฒิ

Meeting ID: 954 7093 5429


LAEN 103 English Level 1 SEC 5 (13.30 -15.30 น.) อาจารย์สิรารุจ


LAEN 103 English Level 1 SEC 6 (13.30 -15.30 น.) อาจารย์ ดร.กรกช


LAEN 103 English Level 1 SEC 7 (13.30 -15.30 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ


LAEN 103 English Level 1 SEC 8 (13.30 -15.30 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี

Meeting number :  956 1288 0580    Meeting password: 880400


LAEN 103 English Level 1 SEC 24 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์อาภากร

Meeting ID: 943 5030 9187


LAEN 103 English Level 1 SEC 25(15.30 – 17.30 น.) อาจารย์วรางรัตน์

Meeting ID: 858 7211 2695
Passcode: 083465


LAEN 103 English Level 1 SEC 26 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์นที

Meeting ID: 993 3296 7896


LAEN 103 English Level 1 SEC 27 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์พิกุลกานต์


LAEN 103 English Level 1 SEC 28 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์สิรารุจ


LAEN 103 English Level 1 SEC 29 (15.30 – 17.30 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ


LAEN 105 English Level 3 SEC 17 (13.30 -15.30 น.) Aj.Jan


LAEN 105 English Level 3 SEC 18 (13.30 -15.30 น.) Aj.Mina (update 11.8.2020)


LAEN 105 English Level 3 SEC 19 (13.30 -15.30 น.)  Aj.Richard


LAEN 105 English Level 3 SEC 20 (13.30 -15.30 น.) Aj.Andrew


LAEN 105 English Level 3 SEC 36 (15.30 – 17.30 น.) Aj.Jan


LAEN 105 English Level 3 SEC 37 (15.30 – 17.30 น.) Aj.Andrew


LAEN 105 English Level 3 SEC 38 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์ ดร.รังสิมา


LAEN 105 English Level 3 SEC 39 (15.30 – 17.30 น.) Aj.Mina (update 11.8.2020)


LAEN 105 English Level 3 SEC 40 (15.30 – 17.30 น.) Aj.Richard

วันพฤหัสบดี

LAEN 103 English Level 1 SEC 45 (13.30 – 15.30 น.) อาจารย์สุภาวดี


LAEN 103 English Level 1 SEC 46 (13.30 – 15.30 น.) อาจารย์วรางรัตน์

Meeting ID: 850 2740 2642
Passcode: 228986


LAEN 103 English Level 1 SEC 47 (13.30 – 15.30 น.) อาจารย์ ดร.กรกรช


LAEN 103 English Level 1 SEC 48 (13.30 – 15.30 น.) อาจารย์อรภาริน

Meeting ID: 959 9655 9330


LAEN 103 English Level 1 SEC 49 (13.30 – 15.30 น.) อาจารย์วรวุฒิ

Meeting ID: 979 3636 9492


LAEN 103 English Level 1 SEC 50 (13.30 – 15.30 น.) อาจารย์ศิริวรรณ

Meeting ID: 943 5811 6046


LAEN 103 English Level 1 SEC 51 (13.30 – 15.30 น.) อาจารย์ปิยวรรณ

Meeting ID: 964 0366 7163


LAEN 103 English Level 1 SEC 9 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์นที

Meeting ID: 963 0201 2046


LAEN 103 English Level 1 SEC 10 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์วรางรัตน์

Meeting ID: 869 0947 4338
Passcode: 382842


LAEN 103 English Level 1 SEC 11 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์ ดร.กรกช


LAEN 103 English Level 1 SEC 12 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์อรภาริน

Meeting ID: 932 1653 8768


LAEN 103 English Level 1 SEC 13 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์ธนาวรรณ


LAEN 103 English Level 1 SEC 14 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์ศิริวรรณ

Meeting ID: 938 0393 9393


LAEN 103 English Level 1 SEC 15 (15.30 – 17.30 น.) อาจารย์ปิยวรรณ

Meeting ID: 981 3323 5215


LAEN 103 English Level 1 SEC 16 (15.30 – 17.30 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี

Meeting number: 979 1376 1583      password: 497705


LAEN 105 English Level 3 SEC 59 (13.30 – 15.30 น.) Aj.Andrew


LAEN 105 English Level 3 SEC 60 (13.30 – 15.30 น.) Aj.Jan


LAEN 105 English Level 3 SEC 61 (13.30 – 15.30 น.) Aj.Mina (update 11.8.2020)


LAEN 105 English Level 3 SEC 62 (13.30 – 15.30 น.) Aj.Richard


LAEN 105 English Level 3 SEC 21 (15.30 – 17.30 น.) Aj.Jan


LAEN 105 English Level 3 SEC 22 (15.30 – 17.30 น.) Aj.Mina (update 11.8.2020)


LAEN 105 English Level 3 SEC 23 (15.30 – 17.30 น.) Aj.Richard

วันศุกร์

LAEN 103 English Level 1 SEC 30 (08.30 – 10.30 น.) อาจารย์อาภากร

Meeting ID: 982 7679 1591


LAEN 103 English Level 1 SEC 31 (08.30 – 10.30 น.) อาจารย์ปองรัตน์


LAEN 103 English Level 1 SEC 32 (08.30 – 10.30 น.) อาจารย์วรวุฒิ

Meeting ID: 993 3083 8723


LAEN 103 English Level 1 SEC 33 (08.30 – 10.30 น.) อาจารย์พิกุลกานต์


LAEN 103 English Level 1 SEC 34 (08.30 – 10.30 น.) อาจารย์สุภาฤดี

คลิกที่ชื่อรายวิชาเพื่อเข้าสู่ห้องเรียน ZOOM


LAEN 103 English Level 1 SEC 35 (08.30 – 10.30 น.) อาจารย์ ศิริวรรณ

Meeting ID: 923 0238 5550


LAEN 103 English Level 1 SEC 52 (10.30 – 12.30 น.) อาจารย์สิรินิธิ์


LAEN 103 English Level 1 SEC 53 (10.30 – 12.30 น.) ผู้ช่วยศาตราจารย์ปองรัตน์


LAEN 103 English Level 1 SEC 54 (10.30 – 12.30 น.) อาจารย์วรางรัตน์

Meeting ID: 822 5062 5308
Passcode: 943669


LAEN 103 English Level 1 SEC 55 (10.30 – 12.30 น.) อาจารย์พิกุลกานต์


LAEN 103 English Level 1 SEC 56 (10.30 – 12.30 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ


LAEN 103 English Level 1 SEC 57 (10.30 – 12.30 น.) อาจารย์อรภาริน

Meeting ID: 933 2134 7839


LAEN 103 English Level 1 SEC 58 (10.30 – 12.30 น.) อาจารย์สิรารุจ


LAEN 105 English Level 3 SEC 41 (08.30 – 10.30 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น


LAEN 105 English Level 3 SEC 42 (08.30 – 10.30 น.) Aj.Andrew


LAEN 105 English Level 3 SEC 43 (08.30 – 10.30 น.) Aj.Adrian


LAEN 105 English Level 3 SEC 44 (08.30 – 10.30 น.) Aj.Mina (update 11.8.2020)


LAEN 105 English Level 3 SEC 63 (10.30 – 12.30 น.) Aj.Adrian


LAEN 105 English Level 3 SEC 64 (10.30 – 12.30 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น


LAEN 105 English Level 3 SEC 65 (10.30 – 12.30 น.) Aj.Mina (update 11.8.2020)


LAEN 105 English Level 3 SEC 66 (10.30 – 12.30 น.) Aj.Richard

วันพฤหัสบดี

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH29 (13.30-15.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH30 (13.30-15.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH31 (13.30-15.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH32 (13.30-15.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH33 (13.30-15.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH1 (15.30-17.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH2 (15.30-17.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH3 (15.30-17.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH4 (15.30-17.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH5 (15.30-17.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH6 (15.30-17.30น.)

วันศุกร์

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH7 (08.30-10.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH8 (08.30-10.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH9 (08.30-10.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH10 (08.30-10.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH11 (08.30-10.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH12 (08.30-10.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH13 (10.30-12.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH14 (10.30-12.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH15 (10.30-12.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH16 (10.30-12.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH17 (10.30-12.30น.)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร TH18 (10.30-12.30น.)

วันจันทร์

LAEN 180 English for Academic Purposes I ( พญาไท) กลุ่ม 1 (08.30-10.30 น.) อาจารย์พิมพ์ศศิ

Line Group:


LAEN 180 English for Academic Purposes I ( พญาไท) กลุ่ม 2 (08.30-10.30 น.) อ.อภิรัชต์

Link URL:  http://line.me/ti/g/r_JXM2Eikl

Link URL: https://zoom.us/j/92344677329

Meeting ID: 923 4467 7329


LAEN 180 English for Academic Purposes I ( พญาไท) กลุ่ม 3 (08.30-10.30 น.) Aj.Andrew

Google classroom class code: fuddhyz


LAEN 341 Situational-based Communicative English (พญาไท) กลุ่ม 1 (08.30-11.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m77edd26346e069cdd8c5fdcea0ecc273

Line Group:


LAEN 341 Situational-based Communicative English (พญาไท) กลุ่ม 2 (08.30-11.30 น.)

Line Group:


LAEN 136 Reading and Writing English for Communication (พญาไท) กลุ่ม 1 (13.30-16.30 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี

Meeting number: 953 7765 8596    Password: 975570

Line Group:


LAEN 136 Reading and Writing English for Communication (พญาไท) กลุ่ม 2 (13.30-16.30 น.) อาจารย์มนัสวี

Link URL: https://zoom.us/j/96980861504

Meeting ID: 969 8086 1504

Line Group:


LAEN 136 Reading and Writing English for Communication (พญาไท) กลุ่ม 3 (13.30-16.30 น.) อาจารย์สุภาฤดี

คลิกที่ชื่อรายวิชาเพื่อเข้าสู่หน้า ZOOM

Line Group:


LAEN 136 Reading and Writing English for Communication (พญาไท) กลุ่ม 4 (13.30-16.30 น.) อ.อาภากร

Meeting ID: 990 5702 0944

Line Group:


LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies (พญาไท) กลุ่ม 1 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mc238193ef1dcdb86441f2440055ff341


LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies (พญาไท) กลุ่ม 2 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0570535e694d0290b3ed4ca4ae1619fd

Line Group:


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 1 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/91077500322?pwd=SGVKN1ZKN2xDNkp5WGFhWHdzMitydz09

Passcode: laen271

Line Group:


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 2 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf9a7013373eb4075808d3ca86afb3ad0


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 3 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m2f3600e8197f4896aa06115e52d83a54

Password: LAEN271G3

Line Group:


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 4 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m291e6cfc93baada1f7197e0ceb25b2c6

Line Group:


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 5 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/93725040060?pwd=YjZ3cjIzOUxuV1FxRHBrampudE85UT09

Meeting ID: 937 2504 0060

Passcode: 940600

วันอังคาร

LAEN 180 English for Academic Purposes I กลุ่ม 4 (08.30-10.30 น.) อาจาร์อภิรัชต์

Meeting ID: 921 8057 4199

Link URL: http://line.me/ti/g/r_JXM2Eikl


LAEN 180 English for Academic Purposes I กลุ่ม 5 (08.30-10.30 น.) Aj.Andrew

Google classroom: l2nxtmz


LAEN 180 English for Academic Purposes I กลุ่ม 6 (08.30-10.30 น.) อาจารย์วรางรัตน์

Link URL: https://us02web.zoom.us/j/84144418156?pwd=OFZyU2VhcDl0NGZwK2djWko2czBhdz09

Passcode: 804144


LAEN 180 English for Academic Purposes I กลุ่ม 7 (08.30-10.30 น.) Aj.Adrian

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m668c1ee31258aa1c48364c5184a971dc

Password: Kmm7NQJrW45


LAEN 180 English for Academic Purposes I กลุ่ม 8 (08.00-10.00 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m96183e4008fb2179e94a8104b9f7b542

Password: Kusj22gjwd9


LAEN 180 English for Academic Purposes I กลุ่ม 9 (08.00-10.00 น.)

Google classroom: 180/20 Aj Jan – Engineering
The class code is: gwupk6i


LAEN 180 English for Academic Purposes I กลุ่ม 10 (08.00-10.00 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mcbc92b3947f7587875e9afa7a5c62915

Password: TqrS2TMqZ92


LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 1 (08.30-10.30 น.)

Line Group:


LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 2 (10.30-12.30 น.)

Line Group:


LAEN 281 The Science of Speech Sound (13.00-15.00 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb07724e68611ea2857dd09aef4acdb0e

วันพุธ

LAEN 136 Reading and Writing English for Communication กลุ่ม 5 (08.30-11.30 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี

Meeting number     950 9840 9894     Passcode               969412

Line Group:


LAEN 266 English for Health Science กลุ่ม 1 (09.00-12.00 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m115324a00f4bcfe21bcb46a85b9a128e

Line Group:


LAEN 266 English for Health Science กลุ่ม 2 (09.00-12.00 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m880d4f9b00c94006589cc467c2607bde

Line Group:


LAEN 266 English for Health Science กลุ่ม 3 (09.00-12.00 น.)

Link URL: https://teams.live.com/l/invite/FBAjtKBNiQQmZpvfA


LAEN 266 English for Health Science กลุ่ม 4 (09.00-12.00 น.) อาจารย์ศฬิษา

Link URL: https://zoom.us/j/97773554887?pwd=S2lzS2R2d004d011ZjRiMGY3eXN4QT09

Passcode: laen266

Line QR code


LAEN 266 English for Health Science กลุ่ม 5 (09.00-12.00 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/webappng/sites/mahidol/meeting/download/418297e1e290439c94b1d3eb1055adc8?siteurl=mahidol&MTID=mda35d015bf1d76c4c262c28b19ae570d

Line Group:


LAEN 380 Academic Presentations in English กลุ่ม 1 (08.30-10.30 น.)

Link URL: https://us02web.zoom.us/j/9672682643?pwd=c0pnbHR2Ym1zTjNpamc4S3JnZXJ6UT09

Passcode: yungie

Google Classroom code: 2uzs5fz

Line Group:


LAEN 380 Academic Presentations in English กลุ่ม 2 (08.30-10.30 น.) อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์

Link URL: https://zoom.us/j/99343223726

Meeting ID: 993 4322 3726

วันพฤหัสบดี

LAEN 266 English for Health Sciences กลุ่ม 6 (09.00-12.00 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m9e9645a65c982d5a0dd4084f0e8b2fd9


LAEN 266 English for Health Sciences กลุ่ม 7 (09.00-12.00 น.)

Google classroom class code: zkzpmsd

Line Group:


LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 3 (10.00-12.00 น.)

Line Group:


LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 4 (10.00-12.00 น.)

Line Group:


LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 5 (10.00-12.00 น.)

Line Group:


LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 6 (10.00-12.00 น.)

Line Group:


LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 7 (10.00-12.00 น.)

Line Group:


LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 8 (10.00-12.00 น.)

Line Group:


LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 9 (13.30-15.30 น.)

Line Group:

วันศุกร์

LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 10 (08.30-10.30 น.)

Line Group:


LAEN 223 Situational-based Communicative English กลุ่ม 11 (08.30-10.30 น.)

Line Group:


LAEN 266 English for Health Science กลุ่ม 8 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma374578bd8b112a479cc02f73f28b97e

Line Group:


LAEN 266 English for Health Science กลุ่ม 9 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m3699050c4134bc5b49d31c90525e453a

Line Group:


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 6 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/99339476374?pwd=bGlSMFBjcS80WXdlaVNUU3ZETTY5UT09

Passcode: laen271

Line Group:


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 7 (13.30-16.30 น.) อาจารย์ปิยวรรณ

Meeting ID: 917 7523 0019

Line QR code


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 8 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0f445d2be3ca23ddc07d0db48538196c

Password: LAEN271G8

Line Group:


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 9 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m33c35084b695ab012f72dc8afd97a020

Line Group:


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 10 (13.30-16.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mcb54493cfa503cc0ef06e8f510c6bc3f


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 11 (13.30-16.30 น.) อาจารย์มนัสวี

Link URL:https://zoom.us/j/97325252922

Meeting ID: 973 2525 2922

Line Group:


LAEN 271 Writing for Work and Study กลุ่ม 12 (13.30-16.30 น.) อาจารย์ปิยวรรณ

Link URL: https://zoom.us/j/91775230019

Meeting ID: 917 7523 0019

Line Group:


LAEN 272 English for Medical Professionals (13.30-16.30 น.)

 


LAEN 222 Effective Presentations in English กลุ่ม 1 (13.30-15.30 น.) อาจารย์พิมพ์ศศิร์

Link URL: https://us02web.zoom.us/j/87021356318?pwd=em5VMVV1VTQ2UTUxdk5lQVZZVUdOdz09

Passcode: 660887


LAEN 222 Effective Presentations in English กลุ่ม 2 (13.30-15.30 น.) อาจารย์สุภาวดี

Link URL: https://us02web.zoom.us/j/82952462241

วันจันทร์

ศศบศ 113 อารยธรรมตะวันตก (จ. 08.30 – 11.30 น.)

Meeting ID: 985 1377 6284

Passcode: 113163

Google classroom class code: 3rre2ku

วันอังคาร

ศศบศ 317 มนุษย์กับศิลปะ (12.30-15.30 น.) อาจารย์ ดร.เกรียงไกร

Link URL: https://zoom.us/j/99511776854?pwd=K2hKLzkxUWhVL2w3Zng0eWdQSHh3UT09

Passcode: 12345

วันพุธ

ศศบศ 214 ปรัชญาเบื้องต้น (08.30-11.30 น.) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อนวัช

Link URL: https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun

Meeting number: 576546006


ศศบศ 104 ประวัติศาสตร์ไทย (08.30-11.30 น.) Update 14/08/2563

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdb4dc372eab23f8e86f67c4227822eb9

Meeting number: 170 792 8097

Password:LAMU12345


ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 1 (08.00-12.00 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/meet/titipa.kup


ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 2 (08.00-12.00 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/meet/sitara.jut


ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 3 (08.00-12.00 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/meet/vannaporn.pho

วันพฤหัสบดี

ศศบศ 215 อารยธรรมตะวันออก (08.30-11.30 น.) Update 14/08/2563

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mcf18dbf44ea3a77597c5b15fb5b401ae

Meeting number: 170 813 6374

Password: LAMU12345

วันอังคาร

ศศภท 204 หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย (08.30-11.30 น.) อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์

Meeting Number: 166 423 3268


ศศภท 493 บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา (08.00-12.00 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/2940860988


ศศภท 202 หลักและศิลปะการอ่านและการเขียน กลุ่ม 1 (12.30-15.30 น.)


ศศภท 201 หลักและศิลปะการฟังและการพูด กลุ่ม 2 (12.30-15.30 น.)

วันพฤหัสบดี

ศศภท 301 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://zoom.us/j/2457333010?pwd=d0ZiNWdOckZHVUlaSWxIaG44a2M4dz09

Passcode: 102819

วันศุกร์

ศศภท 202 หลักและศิลปะการอ่านและการเขียน กลุ่ม 2 (08.30-11.30 น.)

วันจันทร์

LAEN 209 English Phonetics กลุ่ม 1 (08.30-11.30 น.) อาจารย์ ดร.พัชร์สิตา

Meeting ID: 989 0782 0379       Passcode: 386524


LAEN 204 Fundamental Academic Reading กลุ่ม 2 (08.30-11.30 น.)

Link URL: https://us02web.zoom.us/j/9672682643?pwd=c0pnbHR2Ym1zTjNpamc4S3JnZXJ6UT09

Passcode: yungie

Google Classroom code: aiogkgu

Line Group:


LAEN 307 Advanced Conversation กลุ่ม 1 (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m1d96158d51851f82a31548272ab2d807

Password: 6piBF23fVvE


LAEN 343 Writing for Academic Purposes กลุ่ม 2 (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m31ce596ba8ecfa09c430d04083ed3f98

Password: Rnvjt9VXY93


LAEN 346 American Literature (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://zoom.us/j/98714664947?pwd=RjIwb1lZZ0l1Q2FGdWpqbGFsUFRudz09

Passcode: english


LAEN 209 English Phonetics กลุ่ม 2 (12.30-15.30 น.) อาจารย์ ดร.พัชร์สิตา

Meeting ID: 917 0590 3195      Passcode: 032209


LAEN 204 Fundamental Academic Reading กลุ่ม 1 (12.30-15.30 น.)

Link URL: https://us02web.zoom.us/j/9672682643?pwd=c0pnbHR2Ym1zTjNpamc4S3JnZXJ6UT09

Passcode: yungie

Google Classroom code: yizswv5

Line Group:


LAEN 208 Translation from English into Thai กลุ่ม 1 (12.30-15.30 น.) อาจารย์อรภาริน

Meeting ID: 954 3662 0247


LAEN 208 Translation from English into Thai กลุ่ม 2 (12.30-15.30 น.) อาจารย์ ดร.รังสิมา

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m6893ad7102575fa9ef1324b4f9bd7ca3

วันอังคาร

LAEN 116 English Structure กลุ่ม 1 (08.30-11.30 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/96485943889?pwd=R2VSQysyenFiMmhFOTUvTGpKYStydz09

Passcode: english


LAEN 116 English Structure กลุ่ม 2 (08.30-11.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md3c58ba06325d693851fcdd44facb7bc


LAEN 116 English Structure กลุ่ม 3 (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m1ae8ba5621bb7f2994bc1f578d7aa75c

Password: 116group3


LAEN 211 Fundamental Academic Writing กลุ่ม 1 (08.30-11.30 น.) อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์

Meeting ID: 988 9461 2215


LAEN 211 Fundamental Academic Writing กลุ่ม 2 (08.30-11.30 น.) อาจารย์ญาณัชพิมพ์

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mad2acd48853d7bc33b1ad62b1b875bbc

Password: LAEN211G2

วันพุธ

LAEN 217 Introduction to Literature (08.30-11.30 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/91558849774?pwd=WEJMeUNMTGd3Rkdia2ZTVU9nTk44QT09

Passcode: english

วันพฤหัสบดี

LAEN 307 Advanced Conversation กลุ่ม 2 (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md0ea8040a4f373eae233162b59d1bcff

Password: 7e2pUqPu3E7


LAEN 343 Writing for Academic Purposes (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m7f5ef971e617384f3e21b5e41bccf7bd

Password: mhCb9iiAv55


LAEN 461 Seminar in Liberal Arts (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m778447b4b21b1e37405617a897c1d342

วันศุกร์

LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics (13.00-16.00 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m06fd9a1186a9fd97f66432549ce14750

วันจันทร์

ศศภท 370 วิทยาภาษาไทยถิ่น (13.00 – 16.00 น.) คลิกที่ชื่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้าไปที่ห้องเรียนออนไลน์

อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ

อาจารย์ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ


ศศภท 380 สัมพันธสารภาษาไทย (13.00 – 16.00 น.) อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ

Meeting number:   166 008 9245         Password:    73170


ศศภท 386 คติชนวิทยากับสื่อต่าง ๆ (13.00 – 16.00 น.)


ศศภท 444 คติชนกับอินเทอร์เน็ต (13.00 – 16.00 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/2940860988

วันพุธ

ศศภท 369 ภาษาไทยสมัยต่าง ๆ (08.30-11.30 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/8712016966


ศศภท 379 อรรถศาสตร์ภาษาไทย (08.30-11.30 น.) อาจารย์ ดร.พิชณี

Link URL:https://mahidol.webex.com/meet/pitchanee.sot


ศศภท 388 คติชนวิทยากับการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (08.30-11.30 น.)


ศศภท 396 วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง (08.30-11.30 น.) อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์

Meeting Number: 166 423 3268


ศศภท 431 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ (08.30-11.30 น.) อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ

วันจันทร์

LAEN 435 Introduction to Shakespeare (12.30-15.30 น.)

Link URL:https://zoom.us/j/92784666073?pwd=L2V2TG5TNkdoMk5VdStCRjlLcFhWQT09

Passcode: english


LAEN 437 Creative Writing (12.30-15.30 น.)

Link URL: https://meet.google.com/lookup/f45abmjrwp

Google Classroom name:  437creativewriting1/63

Class code:   6o6gj27

วันอังคาร

LAEN 336 Sound System of English (08.30-11.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m2807a0ad736768fa965fea1f3c6f68e7


LAEN 440 Women Writers (08.30-11.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m9c907b2ac406f689f10c6762eb3816f8


LAEN 455 Advanced Translation (08.30-11.30 น.) อาจารย์ ดร.พัชร์สิตา

Meeting ID: 955 6474 7541       Passcode: 539412

 


LAEN 252 English for Tourism (13.00-16.00 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mbaa2db1d5dea1f8eeff54f19f43b7822

วันพุธ

LAEN 253 English for Hotel Business (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://zoom.us/j/98119426297?pwd=SFVzWXRjdmpLdmp4cXNqSEZraFJ2QT09

Passcode: english

วันศุกร์

LAEN 269 English for Media and Journalism (08.30-11.30 น.)

GoogleClassroom name: EMJ2692/63

Class code: 4tannbb

Link URL:https://zoom.us/j/97511150059

Meeting ID: 975 1115 0059


LAEN 337 Language, Society and Culture (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0fadcdb25ee48ef144a7a2306df37938


LAEN 442 English for Career Preparation (08.30-11.30 น.)

Link URL:https://zoom.us/j/97698267821?pwd=M2VJM0dJN1hmMmNRTWlLLys3MGlldz09

Passcode: english

วันอังคาร

LAEN 211 Fundamental Academic Writing กลุ่ม 1 (08.30-11.30 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mba0a50230e36b658a5bbbf02c783d39e

วันพฤหัสบดี

ศศภญ 161 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 (08.00-12.00 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/4745098429pwd%3DLzVteDNCQ1NXYWhWOVRTa2NuL3hmdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2GKbPfnJG6ocQ1sQzBbbTb

Passcode: LAJP161


ศศศค 100 ปริทัศน์ศิลปะการละครเวที (12.30-15.30 น.) อาจารย์ธนวัต

Meeting ID: 962 6494 2146


ศศจว 101 จิตวิทยาทั่วไป (12.30-15.30 น.)

Link URL:https://zoom.us/j/4447771122?pwd=ZjFJYW1QckxsaW5nY3pMUjloRkh5QT09

Passcode: mupsych


ศศภจ 173 ภาษาจีน 3 (12.30-15.30 น.)

Link URL:https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศภญ 163 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 (12.30-16.30 น.) อาจารย์ ดร.ทานพร

Google Classroom class code: nvtjaj6


ศศปศ 211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ (12.30-15.30 น.)

Link URL: https://thairen.zoom.us/j/68224413706

วันศุกร์

LAEN 204 Fundamental Academic Reading กลุ่ม 3 (13.00-16.00 น.) อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์

Link URL: https://us02web.zoom.us/j/9672682643?pwd=c0pnbHR2Ym1zTjNpamc4S3JnZXJ6UT09

Passcode: yungie

Google Classroom code: ema7pp7

Line Group:


ศศภจ 202 การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ (13.00-16.00 น.) อาจารย์ ดร.ยุวดี

Link URL: https://zoom.us/j/96635599063?pwd=SEpXbU9rdDE1T0F2VlBYeDBsR01xdz09

Meeting ID: 966 3559 9063
Passcode: 491832


ศศปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะนำ (08.30-11.30 น.) อาจารย์ ดร.เกรียงไกร/อ.ณัฐนี

Passcode : 67890

วันอังคาร

LAEN 252 English for Tourism (13.00-16.00 น.)

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mbaa2db1d5dea1f8eeff54f19f43b7822

วันพฤหัสบดี

ศศภญ 169 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 กลุ่ม 1 (12.30-15.30 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/94139332729?pwd=VmdpR2FCK1BWUFh3TjlXdUV5QS91dz09

Passcode: 751368


ศศปญ 371 ปรัชญาในพุทธศาสนา (12.30-15.30 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช

Meeting number: 576546006

วันศุกร์

ศศภญ 169 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 กลุ่ม 2 (09.00-12.00 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/91404013867?pwd=OTY5THpPNEhFU3pJajh6MTNSQ1loQT09

Passcode: 473208

วันจันทร์

วันอังคาร

ศศศศ 131 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (12.30-15.30 น.)

Meeting number: 166 545 2461

Password: NNhWSERD253

CFGE 101 ออกแบบชีวิต (13.30-15.30 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/91378445704

Meeting ID: 913 7844 5704

Line Group:

วันพฤหัสบดี

ศศพฐ 144 การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล (13.30-16.30 น.)

วันศุกร์

ศศศศ 131 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (08.30-11.30 น.)

Meeting number: 166 068 1339

Password: Kx48J9YbuBk

วันจันทร์

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (13.00-16.00 น.) อาจารย์ ดร.ทานพร

Google classroom class code: qjzqylg


ศศภญ 102 ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน (13.00-16.00 น.) อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา

Meeting ID: 912 0100 2736


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (13.00-16.00 น.)

Meeting ID: 996 2310 9033

Passcode: 101163

Google classroom class code: co5und2


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (13.00-16.00 น.) อาจารย์ ดร.ยุวดี

Meeting ID: 974 8220 7050

วันอังคาร

ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (08.30-11.30 น.) อาจารย์ ดร.ไพศาล

Link URL:https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศภท 116 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ (13.00-15.00 น.) อาจารย์ณรงศักดิ์

 https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor

Line Group:


ศศพฐ 147 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (13.00-16.00 น.)


ศศพฐ 149 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (12.30-15.30 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/4447771122?pwd=ZjFJYW1QckxsaW5nY3pMUjloRkh5QT09

Passcode: mupsych


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (12.30-15.30 น.) อาจารย์วิภา

Link URL:https://zoom.us/j/97015373902?pwd=WVo0K1JDZ0ZyTDVWWUplN0dFc1pNdz09

PASSCODE: 180255


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (13.00-16.00 น.) อาจารย์ ดร.ทานพร

Google classroom class code: vdbheoe


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (12.30-15.30 น.) อาจารย์ ดร.ไพศาล

Link URL:https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (12.30-15.30 น.)

Meeting ID: 964 9089 1570

Passcode: 101163

Google classroom class code: 3v3ze5x

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ศศจว 211 จิตวิทยาสังคมขั้นแนะนำ (13.00-16.00 น.) อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์

Meeting number: 166 758 9821       Password: CGfhNCrf754


ศศปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะนำ (08.30-11.30 น.) อาจารย์ ดร.เกรียงไกร/อ.ณัฐนี

Passcode : 67890


ศศปศ 241 ประวัติศาสตร์ยุโรปขั้นแนะนำ (13.00-16.00 น.) Update 14/08/2563

Link URL: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me5be38464a6b2ec81e9bbe6159eff0b2

Meeting number: 170 551 8772

Password: LAMU12345


ศศฝศ 150 หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส (13.00-16.00 น.)

Meeting ID: 973 2570 6994

Passcode: 150163

Google classroom class code: qzbm4e5


ศศภฝ 102 ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน (13.00-16.00 น.)

Link URL: https://thairen.zoom.us/j/68052903909


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อาจารย์ อุไรพร) (13.00-16.00 น.)

Link URL: https://zoom.us/j/4745098429?pwd%3Dckk3amltbkRMRU1TV0lKN0RpSmV1dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1odAdTNIcw8yE4oEyOzD3n

Passcode: LAJP101


ศศภก 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (13.00-16.00 น.)

Link URL: https://meet.google.com/lookup/gymkdwg6kh?authuser=0&hs=179

 


ศศศศ 274 ปรัชญาความรัก (13.00-16.00 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช

Meeting number: 576546006


LAEN 273 English Translation for Life and Work (13.00-16.00 น.)  ปิด