หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

รูปแบบ Portfolio Admission 1 Admission 2
รับสมัคร 1 - 25 ธ.ค. 63 7 - 15 พ.ค. 64 26 - 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 ม.ค. 64 - -
สอบสัมภาษณ์ 30 ม.ค. - 7 ก.พ. 64 - -
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 ก.พ. 64 26 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64
ยืนยันสิทธิ์ 22 - 23 ก.พ. 64 26 - 27 พ.ค. 64 (อัตโนมัติ)
สละสิทธิ์ 24 - 25 ก.พ. 64 ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 27 ก.พ. 64 10 มิ.ย. 64 10 มิ.ย. 64

Portfolio (รับ 45 คน)

กลุ่มนักศึกษาปกติ


จำนวนรับ: 40 คน

คะแนนที่ใช้

GPAX ≥ 3.00
GPA : TH, ENG, SO ≥ 3.00

หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
ระดับเขต, อำเภอ, จังหวัด, ชาติ
(1 รางวัล)

ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ TH, SO, ENG

กลุ่มนักศึกษาพิเศษ


จำนวนรับ: 40 คน

คะแนนที่ใช้

GPAX ≥ 3.00
GPA : TH, ENG, SO ≥ 3.00

ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เฉพาะ TH, SO, ENG

สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

มีทักษะการเรียนรู้ สื่อสาร ได้ทั้ง
4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน

Admission (รับ 35 คน)

จำนวนรับ: 25 คน


คะแนนที่ใช้

GPAX ≥ 3.00

GPA : TH, ENG, SO ≥ 3.00

9 วิชาสามัญ : TH ≥ 60

รวม 3 วิชา ≥ 180 คะแนน

จำนวนรับ: 10 คน


คะแนนที่ใช้

GPAX : 20%

O-NET 30% : TH (01) ≥ 45

5 วิชา

GAT : 50%