ตารางสอนห้องเรียนออนไลน์

ตารางสอนออนไลน์

ปี 1

ศศภท 101 ภาษากับการใช้ความคิด (อ.ดร.ธีระยุทธ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/thirayut.sur


ศศพฐ 141 หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง (อ.ดร.นิภาวรรณ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb7399aa901821372c1be3b99174a6133

meeting id: 2644 733 1721

Password: managelala123


ศศศศ 179 อาหารกับวัฒนธรรม (ผศ.ดร.อภิลักษณ์)

ลิงก์: https://zoom.us/j/2940860988

Meeting id: 2940860988


สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 206 หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ (อ.ดร.พิชณี)

ลิงก์  https://mahidol.webex.com/meet/pitchanee.sot

meeting id:  575 759 454


ศศภท 304 วรรณกรรมวิจารณ์ (อ.ณรงค์ศักดิ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor


ศศภท 463  วรรณกรรมไทยกับสังคม (อ.ดร.อัญชลี)

ลิงก์: https://zoom.us/my/anchalee?pwd=d0ZiNWdOckZHVUlaSWxIaG44a2M4dz09


ศศภท 378 ภาษาศาสตร์สังคม (อ.ดร.ยิ่งยศ) (สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/yingyot.kac


ศศภท 207 ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน (อ.ดร.ศิธรา) กลุ่ม 1

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/sitara.jut

meeting id: 166 686 6339


ศศภท 207 ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน (ผศ.ดร.อรวี) กลุ่ม 2

ลิงก์: https://hufs.webex.com/meet/orawee.bunnag


ศศภท 373 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว (อ.ดร.พิมพ์พิชชา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/titipa.kup

Meeting id: 570641249


ศศภท 380 สัมพันธสารภาษาไทย (อ.ดร.ธีระยุทธ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/thirayut.sur


ศศภท 384 การศึกษาเรื่องเล่าทางคติชนวิทยา (อ.ดร.ณมน)

ลิงก์: https://zoom.us/j/2146705600?pwd=Z3ptQVRKNXNoL1BBVFhXS0dGQ0xKZz09

meeting id: 214 670 5600

password: 22563


ศศภท 393 ลีลาในวรรณกรรมไทย (อ.ดร.วรรณพร)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/vannapron.pho

Meeting id: 574 480 820

Password: 6398


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 201 English Morphology and Syntax (ผศ.ดร.รุ่งภัทร) กลุ่ม 1

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m787c8c29904d2ef89fba96457211d0c6

Meeting id: 2642 840 7617

Password: Monday


LAEN 304 Analytical Reading (อ.ดร.อนุชยาน์) กลุ่ม 2

ลิงก์: https://us02web.zoom.us/j/87395891383?pwd=QjRaZmE0OTBWRytLV3c1UnRXWkVSdz09

Meeting id: 873 9589 1383

Password: 477015


LAEN 301 Thai Translation into English (อ.ดร.พัชร์สิตา) กลุ่ม 1

ลิงก์: https://zoom.us/j/92068300653?pwd=bXJKanB4U2lNQkRLZndxc0c4SmFIQT09

Meeting id: 920 6830 0653

Password: 571708


LAEN 442 English for Career Preparation (อ.ดร.ศุภชัย) กลุ่ม 2

ลิงก์: https://zoom.us/j/91061450376

Meeting id: 910 6145 0376


LAEN 436 Pragmatics (ผศ.ดร.สมบูรณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m537f6e5c255f8f8f67b2a1d1f23f1771

Meeting id: 2640 862 1236

Password: English


LAEN 201 English Morphology and Syntax (ผศ.ดร.รุ่งภัทร) กลุ่ม 2

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m787c8c29904d2ef89fba96457211d0c6

Meeting id: 2642 840 7617

Password: Monday


LAEN 304 Analytical Reading (อ.ดร.อนุชยาน์) กลุ่ม 1

ลิงก์: https://us02web.zoom.us/j/81399486525?pwd=ZTF2UTVDemhMMStpbU8xNkZqeWo3UT09

Meeting id: 813 9948 6525

Password: 453662


LAEN 301 Thai Translation into English (อ.ดร.พัชร์สิตา) กลุ่ม 2

ลิงก์: https://zoom.us/j/97867258068?pwd=U0wzeGxuRTlYY0I1cWI2UWlwcmplUT09

Meeting id: 978 6725 8068

Password: 173769


LAEN 442 English for Career Preparation (อ.ดร.ศุภชัย) กลุ่ม 1

ลิงก์: https://zoom.us/j/96672206510

Meeting id: 966 7220 6510


LAEN 475 English Language Teaching (อ.สิรินิธิ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m98c2de2de04eea8aaa1f5081c1def449

Meeting id: 2642 108 0880

Password: laen475

Facebook: https://mobile.facebook.com/groups/1052708861957982?group_view_referrer=search


พื้นฐาน/เลือกเสรี

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.อุไรพร)

ลิงก์: https://zoom.us/j/4745098429

Meeting id: 4745098429


ศศภญ 102 ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน (อ.ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์: https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09

Meeting id: 809 627 4366

Password: 43RxuB


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdd9e195d0255b0d06eff869a2804a93d

Meeting id: 26436856076

Password : LAFR101

LINE Group: http://line.me/ti/g/vgPUwHgkgC


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ยุวดี)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m30ae743b9b55b84030c5160feca0def6

Meeting id: 2644 574 7729

Password: jPeZWm2wg42


ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/e.php?MTID=m2cf057cb8614fbb6a55f066b2e931eab

Meeting id: 2644 680 2309

Password: NOKKBEN


ปี 1

ศศบศ 113 อารยธรรมตะวันตก (อ.ชนิดา/อ.ดร.เกรียงไกร)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m5cdef61d78726ff4131b3bb216faa338

Meeting id: 2643 039 7274

Password: LASR113A


สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 208 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย (อ.ดร.วรรณพร)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/vannapron.pho

Meeting id: 574 480 820

Password: 6398


ศศภท 303 การเขียนเชิงวิชาการ (อ.ดร.พิมพ์พิชชา) กลุ่ม 1

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/titipa.kup

Meeting id: 570641249


ศศภท 303 การเขียนเชิงวิชาการ (อ.ดร.ยิ่งยศ) กลุ่ม 2

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/yingyot.kac

Meeting id: 579322093

Password: 579322093


ศศภท 378 ภาษาศาสตร์สังคม (อ.ดร.พิชณี)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/pitchanee.sot

Meeting id: 575 759 454


ศศภท 391 เรื่องสั้นและนวนิยายไทย (อ.ณรงค์ศักดิ์/อ.ดร.ณัฐกาญจน์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor


สมสค 186 การบริหารและการจัดการสำหรับคนยุคใหม่ (คณาจารย์คณะสังคมฯ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/krish.rug


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 207 Principles of Translation (อ.อรภาริน) กลุ่ม 1

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me6c9bdb0f96d3b28e75dbf6faed49a41

Meeting id: 2641 145 7469

Password: 2071


LAEN 217 Mythological and Biblical (ผศ.อรสิริ/ผศ.อยู่เย็น) กลุ่ม 2

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf3b7f6d6b7f5d78d925812cc1a200dc8

Meeting id: 2641 897 3880

Password: bEUMhRmp564


LAEN 345 British Literature (อ.ดร.ญาณัชพิมพ์)

ลิงก์: https://zoom.us/j/92965624886?pwd=WFFJeGQ5bDlnTytKdnE0M0JlTHpUQT09

Meeting id: 929 6562 4886


LAEN 456 Interpretation (อ.พัชร์สิตา)

ลิงก์: https://zoom.us/j/93509360049?pwd=cEN4VzdsQUNzcUI1REp0Yno5cXcwdz09

Meeting id: 935 0936 0049

Password: 765966


ศศพฐ 149 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (อ.ดร.พิมพนิต)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/pimpanit.con


LAEN 258 English for Services (อ.ดร.วิภาพรรณ)

ลิงก์: https://zoom.us/j/93000500771?pwd=UFIwZS8yQXcvS083Yk9wcU9hMWRaZz09

Meeting id: 930 0050 0771

Password: English


LAEN 336 Sound System of English (ผศ.ดร.รุ่งภัทร)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m604154502ae606bb8632c79b6521981c

Meeting id: 2640 438 2351

Password: Tuesdayafternoon


LAEN 417 Selected Topics in American Literature (อ.ดร.มรกต)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8427317ffc2ce67abc8a74d49a9f9893


LAEN 435 Introduction to Shakespeare (ผศ.ดร.สมบูรณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8528332ea4073b8b2743575cd4932e01

Meeting id: 2640 887 5840

Password: English


พื้นฐาน/เลือกเสรี

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์: https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09

Meeting id: 809 627 4366

Password: 43RxuB


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.วิภา)

ลิงก์: https://classroom.google.com/c/NDQwNzQxMzYxODYy?cjc=pvcjf3d

ZOOM Meeting id: 922 8555 8173

Password: lajp101


ศศภท 116 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ (อ.ณรงค์ศักดิ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ไพศาล)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk

Meeting id: 914 243 694


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.Liu)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8d1cd9a748c825dc0d7bbbf119149611

Meeting number: 2644 639 3953

Password: lach101


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me75be1e208c4ae974063660304f45493

Meeting id: 2640 401 2777

Password: LAFR101

LINE Group: http://line.me/ti/g/MRHDGgGn-s


ศศพฐ 141 หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง (อ.ดร.นิภาวรรณ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m00379061227b8c50c41726c6801f37f3

Meeting id: 2642 478 5741

Password: lalamamag123


ศศศศ 180 ลาตินอเมริกันศึกษา (อ.ดร.เกรียงไกร/อ.ดร.ณัฐนี)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb451f92575bd9577b49fc6cf565c1703

Meeting id: 2641 251 8679

Password: MULA12345


ปี 1

SCGE 141 วิทยศาสตร์บูรณาการ
เรียนออนไลน์ผ่าน google classroom รหัสเข้าชั้นเรียน m2w7z7n

บังคับศิลปศาสตร์

ศศบศ 318 สถานการณ์โลกร่วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (อ.ดร.ณัฐนี)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m65a58b0ce5251c15189e0b607aa95d54

Meeting id: 2644 267 5898

Password: MULA12345

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 205 คติชนวิทยาขั้นแนะนำ (ผศ.ดร.ณมน)
ลิงก์: https://zoom.us/j/2146705600?pwd=Z3ptQVRKNXNoL1BBVFhXS0dGQ0xKZz09
Meeting id: 214 670 5600
Password: 22563


ศศภท 402 บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา (อ.ดร.ศิธรา/ผศ.ดร.อภิลักษณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/sitara.jut

Meeting id: 1666-86-6399

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 207 Principles of Translation Sec 2 (อ.ดร.รังสิมา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m2777fd5c25829655e08abe97a88e2815

Meeting id: 2640 801 7483

Password: LAEN207


LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature Sec 1 (ผศ.อรสิริ/ผศ.อยู่เย็น)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf3b7f6d6b7f5d78d925812cc1a200dc8

Meeting id: 2641 897 3880

Password: bEUMhRmp564

Google class: https://classroom.google.com/c/NDQ5NTk0ODM1MTEz?cjc=ja55n4w

Line group: http://line.me/ti/g/y1SFIEfEiG


LAEN 308 Research Writing Preparation Sec 1 (อ.ดร.ฐาปนีย์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m95199faff872ad879e0ec88d784701c6

Meeting id: 2643 315 6148

Password: laen308


LAEN 438 Public Speaking Sec 2 (Aj.Adrian)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m38a5d685d8e663f0dc559cc8ee0bf3bb


LAEN 460 Masterpieces of World Literature (อ.ดร.กรกช)

ลิงก์: https://us02web.zoom.us/j/83279377969?pwd=VENuMWd5YTJ4ekphdkI4SEdyVjVCQT09

Meeting id: 832 7937 7969


LAEN 253 English for Hotel Business Sec 1 (อ.ดร.วิภาพรรณ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m1126899af2a4934361124c7255ff5035

Meeting id: 2644 397 0320

Password: English


พื้นฐาน/เลือกเสรี

ศศศศ 111 ญี่ปุ่นศึกษาสำหรับการเตรียมตัวทำงาน (อ.ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์: https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09

Meeting id: 809 627 4366

Password: 43RxuB


ศศพฐ 146  การพัฒนาบุคลิกภาพ (อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/e.php?MTID=m5fc0d1e8ee399dd6e0d4456ecea9ee45

Meeting id: 2644 122 3180

Password: NOKKBEN


ศศศศ 274 ปรัชญาความรัก (รศ.ดร.อนวัช)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun


ปี 1

LAEN 216 English Oral Communication Sec 1 (ผศ.ดร.สมบูรณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m50cb015a7b2bba1d1d3a94e4cfffadac

Meeting id: 2643 977 9721

Password: English


LAEN 216 English Oral Communication Sec 2 (อ.ดร.อนุชยาน์)

ลิงก์: https://us02web.zoom.us/j/83801320191?pwd=azRTejdwUFJvU0VIbVdEZ1hVY2VlZz09

Meeting id: 838 0132 0191


LAEN 216 English Oral Communication Sec 3 (อ.ดร.รังสิมา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mbf88299e7891c4f39f25e5cbe8dabc04

Meeting id: 2641 358 9062

Password: LAEN216


LAEN 216 English Oral Communication Sec 4 (อ.ดร.ฐาปนีย์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma0f30309c4d6a63e68ab436600815b9b

Meeting id: 2643 277 8523

Password: laen216

บังคับศิลปศาสตร์

ศศบศ 216 อารยธรรมไทย (อ.ดร.เทพ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m704c83b1670a0238a9061ea7205d134f

Meeting link: 2643 292 8403

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 363 การเขียนสารคดี (อ.ดร.เขมฤทัย)

ลิงก์: https://zoom.us/j/8712016966

Meeting id: 871 201 6966


ศศภท 366 การพูดเพื่อการฝึกอบรม (อ.ดร.พงษ์กรณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/phongkon.wee


ศศภท 374 ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ผศ.ดร.อรวี)

ลิงก์: https://hufs.webex.com/meet/orawee.bunnag


ศศภท 388 คติชนวิทยากับการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (ผศ.ดร.ณมน)

ลิงก์: https://zoom.us/j/2146705600?pwd=Z3ptQVRKNXNoL1BBVFhXS0dGQ0xKZz09

Meeting id: 214 670 5600


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 308 Research Writing Preparation Sec 2(อ.ดร.มรกต)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m6e50a21fff50369f77833e489800136b


LAEN 438 Public Speaking Sec 1 (Aj.Adrian)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m3dc94d41cc662530aab98061514a64e9


LAEN 253 English for Hotel Business Sec 2 (อ.ดร.วิภาพรรณ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me9efb9ba5cd1fce2090fe6c26654d9d8

Meeting id: 2640 599 9013

Password: English


LAEN 335 Introduction to Drama Sec 2 (อ.ดร.กรกช)

ลิงก์: https://us02web.zoom.us/j/88495210612?pwd=Z0pCMDVITk5MRlVPNitnQ0p1ckU2dz09

Meeting id: 884 9521 0612

วิชาโท

ศศจว 102 จิตวิทยาบุคลิกภาพ (อ.ดร.พิมพนิต)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/pimpanit.con


ศศจว 201 จิตวิทยาการเรียนภาษา (ผศ.ดร.ณัฎฐพงศ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdc78e4dbbf6735725d8f6fdac20a0f90

Meeting id: 2641 689 6320

Password: LAPS201


ศศภจ 201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 (Aj.Liu)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m17e05acb089d068897f9eb3b9e671cab

Meeting number: 2640 816 7517

Password: lach201


ศศภจ 313 ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์ (Aj.Wang)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol-sc/j.php?MTID=m6b1570f375d82cbb5384c9f9a885298e

Meeting id: 2642 682 6447

Password: LACH313


ศศภญ 164 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 4 (อ.วิภา)

ลิงก์: https://classroom.google.com/c/NDQzMDU2MDA5NDM5?cjc=gf4k46a

Meeting id: 937 8428 2600

Password: lajp164


ศศภญ 167 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ผศ.ดร.ทานพร)

ลิงก์: https://classroom.google.com/c/NDQzNzg4MjA1MDg5?cjc=bp6zu3s


ศศศค 470 โครงงานปีสุดท้ายด้านศิลปะการละครเวที (อ.ธนวัต)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb7a1a74ea693b5f2e762301a8f6f2b5a

Meeting id: 158 588 4230

Password:ySJmVHBm379


ศศปญ 375 จริยศาสตร์ (รศ.ดร.อนวัช)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun


พื้นฐาน/เลือกเสรี

ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/e.php?MTID=mea9560c7f1f8b9b0683f26be36c4141e

Meeting id: 2644 998 8074

Password: NOKKBEN


LAEN 273 English Translation for Life and Work (ผศ.อรสิริ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m5804dbbf1bd53c7a7bace8d499e729eb

Meeting id: 2642 705 9392

Password: b8NtbPp5yu3

Google Classroom: https://classroom.google.com/c/NDQ5NTk0ODMzNDM2?cjc=trfuqce


ศศศศ 168 การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 (อ.ดร.พิมพ์พิชชา/อ.ดร.ธีระยุทธ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/titipa.kup

Meeting id: 570 641 249


ศศพฐ 144 การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล (รศ.ดร.ธนายุส)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha


ศศพฐ 111 มนุษย์กับการชื่นชมศิลปะ (อ.ดร.เกรียงไกร)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m186dc420f1523800a274df8704d56440

Meeting id: 26431391322

Password: E9kBnt4DPE3


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.อุไรพร)

ลิงก์: https://zoom.us/j/4745098429

Meeting id: 4745098429


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ไพศาล)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk

Meeting id: 914 243 694


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m39efb84c6dd5664a9ed7ed2e1c9907f5

Meeting id: 2644 512 6332

Password: LAFR101

LINE Group: http://line.me/ti/g/4_K1AOyrak


ศศปศ 311 ประวัติศาสตร์การทหารในประเทศไทย (อ.ดร.เทพ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m00d6d39d5b5a909bf3df308b936bfefe

Meeting id: 2641 165 4119

Password: Military_History


ปี 1

ศศศศ 167 ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ (อ.ดร.พิมพ์พิชชา/ผศ.ดร.อรวี)

อ.ดร.พิมพ์พิชชา
ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/titipa.kup
Meeting id: 570 641 249

ผศ.ดร.อรวี
ลิงก์: https://hufs.webex.com/meet/orawee.bunnag


สาขาวิชาภาษาไทย

ศศภท 364 การเขียนบท (อ.ดร.ณัฐกาญจน์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/nathakarn.nan

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

LAEN 335 Introduction to Drama Sec.1 (อ.ดร.กรกช)

ลิงก์: https://us02web.zoom.us/j/86016964353?pwd=TmZrVDJWSGgwRi94Wm1MaVNKK2h5dz09

Meeting id: 860 1696 4353

Password: 433771


LAEN 256 English for Science and Technology (อ.ธนวัฒน์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m33ca5ad4c82c2ad63c302984fd984469

Line Group: https://line.me/R/ti/g/OIg0q0eSee


LAEN 260 Business Writing (อ.ศฬิษา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma2da67e7c0413c54da02ec79694e219e

Meeting id: 2644 524 8384

Password: ZBdNKkwv333


วิชาโท

LAEN 207 Principles of Translation Sec.3 (อ.อรภาริน)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m599290cab9161e37d87df0dbcb12fb24

Meeting id: 2640 675 7086


LAEN 438 Public Speaking Sec.3 (Aj.Adrian)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma42207dac3481b03b804fe7f8b93c94e


ศศจว 301 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha


ศศภจ 102 ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน (Aj.Liu)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=meb530b706159be1ebf6cc2e90fd0ca4b

Meeting number: 2644 604 2481

Password: LACH102


ศศภจ 301 การเขียนภาษาจีน 1 (Aj.Wang)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol-sc/j.php?MTID=m160c6bf6c19502aa2ff49cab405c53b2

Meeting id: 2643 231 3684

Password: LACH301


ศศภจ 312 การแปลภาษาจีน (อ.ดร.ยุวดี)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mfe94a3c05694e3763475fef0a258241d

Meeting id: 2642 188 1860

Password: J647UaEfiYv


ศศภญ 162 ญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 (อ.อุไรพร)

ลิงก์: https://zoom.us/j/4745098429

Meeting id: 4745098429


ศศศค 320 ศิลปะการละครเวทีไทยร่วมสมัย (อ.ธนวัต)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m88604206880ed0857f2944a06fa6a99e

Meeting id: 158 309 2650

Password: XpMJGQFj763


ศศปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (อ.ดร.เทพ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf713b05939e745d72400a97dbffc5bb2

Meeting id: 2640 417 8448

Password: Modern_Thai


ศศปศ 331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกขั้นแนะนำ (อ.ดร.ณัฐนี)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0ec76c7ef6c6c9fcf1f6b2922e3d26b1

Meeting id: 2643 044 0284

Password: MULA12345


ศศปศ 312 บทบาทสำคัญของชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ (รศ.ดร.ปรีดี)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb72be93cf1daec38619dc322d90955ec

Meeting id: 2640 569 0285

Password: 1234


ศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี

ศศฝศ 150 หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส (อ.ชนิดา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0a948cefecdef80393007a8f85e0d451

Meeting id: 2640 732 2792

Password: LAFR150

LINE Group: http://line.me/ti/g/c3KH18rZEl


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.วิภา)

ลิงก์ Google Classroom: https://classroom.google.com/c/NDQzMDU2MDA5MjYw?cjc=zuoynua

ZOOM Meeting ID: 959 3072 2686

Password: lajp101


ศศศศ 280 Philosophy for Today’s Life (รศ.ดร.อนวัช)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun

วันจันทร์

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.อุไรพร)

ลิงก์: https://zoom.us/j/4745098429

Meeting id: 4745098429


ศศภญ 102 ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน (อ.ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์: https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09

Meeting id: 809 627 4366

Password: 43RxuB


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mdd9e195d0255b0d06eff869a2804a93d

Meeting id: 26436856076

Password : LAFR101

LINE Group: http://line.me/ti/g/vgPUwHgkgC


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ยุวดี)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m30ae743b9b55b84030c5160feca0def6

Meeting id: 2644 574 7729

Password: jPeZWm2wg42


ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/e.php?MTID=m2cf057cb8614fbb6a55f066b2e931eab

Meeting id: 2644 680 2309

Password: NOKKBEN


วันอังคาร

ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์: https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09

Meeting id: 809 627 4366

Password: 43RxuB


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.วิภา)

ลิงก์: https://classroom.google.com/c/NDQwNzQxMzYxODYy?cjc=pvcjf3d

ZOOM Meeting id: 922 8555 8173

Password: lajp101


ศศภท 116 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ (อ.ณรงค์ศักดิ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/narongsak.sor


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ไพศาล)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk

Meeting id: 914 243 694


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.Liu)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m8d1cd9a748c825dc0d7bbbf119149611

Meeting number: 2644 639 3953

Password: lach101


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me75be1e208c4ae974063660304f45493

Meeting id: 2640 401 2777

Password: LAFR101

LINE Group: http://line.me/ti/g/MRHDGgGn-s


ศศพฐ 141 หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง (อ.ดร.นิภาวรรณ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m00379061227b8c50c41726c6801f37f3

Meeting id: 2642 478 5741

Password: lalamamag123


ศศศศ 180 ลาตินอเมริกันศึกษา (อ.ดร.เกรียงไกร/อ.ดร.ณัฐนี)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mb451f92575bd9577b49fc6cf565c1703

Meeting id: 2641 251 8679

Password: MULA12345


วันพุธ

ศศศศ 111 ญี่ปุ่นศึกษาสำหรับการเตรียมตัวทำงาน (อ.ดร.สุดปรารถนา)

ลิงก์: https://zoom.us/j/8096274366?pwd=aDJCNU9wMU9mdHlScXRraEYwMVM3QT09

Meeting id: 809 627 4366

Password: 43RxuB


ศศพฐ 146  การพัฒนาบุคลิกภาพ (อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/e.php?MTID=m5fc0d1e8ee399dd6e0d4456ecea9ee45

Meeting id: 2644 122 3180

Password: NOKKBEN


ศศศศ 274 ปรัชญาความรัก (รศ.ดร.อนวัช)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun


วันพฤหัสบดี

ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ (อ.ดร.เบญจมาภรณ์)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/e.php?MTID=mea9560c7f1f8b9b0683f26be36c4141e

Meeting id: 2644 998 8074

Password: NOKKBEN


LAEN 273 English Translation for Life and Work (ผศ.อรสิริ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m5804dbbf1bd53c7a7bace8d499e729eb

Meeting id: 2642 705 9392

Password: b8NtbPp5yu3

Google Classroom: https://classroom.google.com/c/NDQ5NTk0ODMzNDM2?cjc=trfuqce


ศศศศ 168 การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 (อ.ดร.พิมพ์พิชชา/อ.ดร.ธีระยุทธ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/titipa.kup

Meeting id: 570 641 249


ศศพฐ 144 การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล (รศ.ดร.ธนายุส)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/thanayus.tha


ศศพฐ 111 มนุษย์กับการชื่นชมศิลปะ (อ.ดร.เกรียงไกร)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m186dc420f1523800a274df8704d56440

Meeting id: 26431391322

Password: E9kBnt4DPE3


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.อุไรพร)

ลิงก์: https://zoom.us/j/4745098429

Meeting id: 4745098429


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.ดร.ไพศาล)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk

Meeting id: 914 243 694


ศศภฝ 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (อ.ชนิดา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m39efb84c6dd5664a9ed7ed2e1c9907f5

Meeting id: 2644 512 6332

Password: LAFR101

LINE Group: http://line.me/ti/g/4_K1AOyrak


ศศปศ 311 ประวัติศาสตร์การทหารในประเทศไทย (อ.ดร.เทพ)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m00d6d39d5b5a909bf3df308b936bfefe

Meeting id: 2641 165 4119

Password: Military_History


วันศุกร์

ศศฝศ 150 หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส (อ.ชนิดา)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0a948cefecdef80393007a8f85e0d451

Meeting id: 2640 732 2792

Password: LAFR150

LINE Group: http://line.me/ti/g/c3KH18rZEl


ศศภญ 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (อ.วิภา)

ลิงก์ Google Classroom: https://classroom.google.com/c/NDQzMDU2MDA5MjYw?cjc=zuoynua

ZOOM Meeting ID: 959 3072 2686

Password: lajp101


ศศศศ 280 Philosophy for Today’s Life (รศ.ดร.อนวัช)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/meet/anawat.bun


ศศปศ 331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกขั้นแนะนำ (อ.ดร.ณัฐนี)

ลิงก์: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0ec76c7ef6c6c9fcf1f6b2922e3d26b1

Meeting id: 2643 044 0284

Password: MULA12345

Monday

LACH 117 Chinese Speaking 2 (Mr.Wang)

Link: https://mahidol.webex.com/mahidol-sc/j.php?MTID=mb00e55c6526827d421f2d4f78b0acb80

Meeting number: 2640 501 8595

Password: LACH117


LACH 115 Comprehensive Chinese 2 (Mr.Liu)

Meeting Link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m3f8cbbbbe05115a7cd46ea633ffa09f5

Meeting number: 2644 120 9381

Password: LACH115


ENGE 113 Integrating Health and Environment (Dr.Rattanawat)

Line group: https://youtu.be/VF28zFvAIEY


Tuesday

LACH 118 Chinese Reading 2 (Dr.Yuwadee)

Link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m82a076a14cefe99abe1f3e9754551460

Meeting number: 2641 962 5364

Password: aBQnDMvR466


ILGE 103 Art and Science of Learning in the Disruptive Era

Microsoft Team Link: https://bit.ly/3qF5Xog

 


Wednesday

LACH 115 Comprehensive Chinese 2 (Mr.Liu)

LACH 115 Comprehensive Chinese 2 (Mr.Liu)

Meeting Link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m3f8cbbbbe05115a7cd46ea633ffa09f5

Meeting number: 2644 120 9381

Password: LACH115


LACH 117 Chinese Speaking 2 (Mr.Wang)

Link: https://mahidol.webex.com/mahidol-sc/j.php?MTID=mb00e55c6526827d421f2d4f78b0acb80

Meeting number: 2640 501 8595

Password: LACH117


Thursday

LACH 116 Chinese Listening 2 (Dr.Paisan)

Link: https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk

Meeting number: 914 243 694


LACH 118 Chinese Reading 2 (Dr.Yuwadee)

Link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m82a076a14cefe99abe1f3e9754551460

Meeting number: 2641 962 5364

Password: aBQnDMvR466

Friday

LACH 116 Chinese Listening 2 (Dr.Paisan)

Link: https://mahidol.webex.com/meet/paisan.suk

Meeting number: 914 243 694


LALA 284 Advanced English for TOEIC Preparation (Aj.Suchaniya/Dr.Suppachai/Dr.Payungsak/Dr.Korrakod)

Link: https://bit.ly/3pQV3gd