การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปี 2563

คณะ ศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

จำนวนที่เปิดรับ 15 คน

 1. วุฒิการศึกษา
ม.6 เทียบเท่า ม.6 ปวส. ปวช. อื่นๆ โปรดระบุ
* * *
 1. แผนการศึกษา
ทุกแผนการศึกษา
 1. GPAX: ≥ 3.00
 2. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้
อังกฤษ ไทย สังคม
≥ 3.00 ≥ 2.00 ≥ 2.00
 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท/ ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี
 2. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มีตรวจร่างกาย
 3. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น ไม่มี
 4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร

8.1    ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL (iBT) 80 คะแนนขึ้นไป

8.2    ผู้สมัคนจะต้องได้ผลคะแนนในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาทางสังคมศึกษาทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่าเกรด 2 เช่น วิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง

การปกครอง เป็นต้น

8.3     มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อนี้

(1)      มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00-3.49 และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 2 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดพูดสุนทรพจน์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น      โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด   หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น การประกวดคัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

(2)      มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 1 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดพูดสุนทรพจน์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น            โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น การประกวด         คัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

(3)       มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน เช่น โครงการ AFS หรือโครงการอื่นๆ ที่จัดขึ้นในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

 1. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี
 2. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี

โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

คณะ ศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ)

จำนวนที่เปิดรับ 8 คน

 1. วุฒิการศึกษา
ปวช. ปวส. ม.6 เทียบเท่า ม.6 อื่นๆ โปรดระบุ
ü ü ü
 1. แผนการศึกษา
ทุกแผนการศึกษา
 1. GPAX: ≥ 3.00
 2. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไทย สังคม อังกฤษ
≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00
 1. การสอบคัดเลือก วิชาสามัญของ สทศ. (เกณฑ์ขั้นต่ำ %)
ไทย สังคม อังกฤษ เกณฑ์รวม
ü ü 60% 3        วิชา ≥ 60

5.1 ผลสอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท/ ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี
 2. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มีตรวจร่างกาย
 3. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น

8.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อนี้

(1)   มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00-3.49 และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือ ความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 2 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดพูดสุนทรพจน์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น  โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น การประกวดคัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

 

(2)   มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 1 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดพูดสุนทรพจน์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น การประกวดคัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

(3)   มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน เช่น โครงการ AFS หรือโครงการอื่นๆ ที่จัดขึ้นในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

 1. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร

ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะวิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ

(แบบฟอร์มของส่วนงาน ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดและให้ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่ หรือครูแนะแนวรับรองเอกสาร)

 1. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี
 2. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี

โครงการนักศึกษาพิการ

คณะ ศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (โครงการนักศึกษาพิการ)

จำนวนที่เปิดรับ 2 คน

 1. วุฒิการศึกษา
ปวช. ปวส. ม.6 เทียบเท่า ม.6 อื่นๆ โปรดระบุ
* * *
 1. แผนการศึกษา
ทุกแผนการศึกษา
 1. GPAX: ≥ 3.00
 2. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไทย สังคม อังกฤษ
≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00
 1. การสอบคัดเลือก วิชาสามัญของ สทศ. (เกณฑ์ขั้นต่ำ %)
ไทย สังคม อังกฤษ เกณฑ์รวม
* * 60% 3        วิชา ≥ 60

5.1 ผลสอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท/ ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี
 2. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มีตรวจร่างกาย
 3. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น
  • เป็นผู้พิการทางร่างกาย/สุขภาพ ที่สามารถช่วยตนเองได้ ควบคุมตนเองได้ และมีทักษะทางการเรียนรู้ สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะวิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ

(แบบฟอร์มของส่วนงาน ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดและให้ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่ หรือครูแนะแนวรับรองเอกสาร)

 1. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี
 2. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี

โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

คณะ ศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

จำนวนที่เปิดรับ 5 คน

 1. วุฒิการศึกษา
ปวช. ปวส. ม.6 เทียบเท่า ม.6 อื่นๆ โปรดระบุ
* * *
 1. แผนการศึกษา
ทุกแผนการศึกษา
 1. GPAX: ≥ 3.00
 2. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไทย สังคม อังกฤษ
≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00
 1. การสอบคัดเลือก วิชาสามัญของ สทศ. (เกณฑ์ขั้นต่ำ %)
ไทย สังคม อังกฤษ เกณฑ์รวม
* * 60% 3        วิชา ≥ 60

5.1 ผลสอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท/ ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี
 2. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มี
 3. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น

ต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อนี้

(1)        มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00-3.49 และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือ ความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 2 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดพูดสุนทรพจน์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น  โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น การประกวดคัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

(2)         มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 1 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดพูดสุนทรพจน์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น            โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อำเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น การประกวด         คัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)  

(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน เช่น โครงการ AFS หรือโครงการอื่นๆ ที่จัดขึ้นในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

 1. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร

ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะวิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ

(แบบฟอร์มของส่วนงาน ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดและให้ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่ หรือครูแนะแนวรับรองเอกสาร)

 1. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี
 2. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

คณะ ศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ)

จำนวนที่เปิดรับ 5 คน

 1. วุฒิการศึกษา
ปวช. ปวส. ม.6 เทียบเท่า ม.6 อื่นๆ โปรดระบุ
* * *
 1. แผนการศึกษา
ทุกแผนการศึกษา
 1. GPAX: ≥ 3.00
 2. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไทย สังคม อังกฤษ
≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00
 1. การสอบคัดเลือก วิชาสามัญของ สทศ. (เกณฑ์ขั้นต่ำ %)
ไทย สังคม อังกฤษ เกณฑ์รวม
* * 80% 3        วิชา ≥ 60

5.1 ผลสอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท/ ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี
 2. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มีตรวจร่างกาย
 3. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น ไม่มี
 4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร

9.1    ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะวิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ

(แบบฟอร์มของส่วนงาน ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดและให้ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่ หรือครูแนะแนวรับรองเอกสาร)

 1. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี
 2. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี

คณะ ศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

จำนวนที่เปิดรับ 35 คน

 1. วุฒิการศึกษา
ม.6 เทียบเท่า ม.6 ปวส. ปวช. อื่นๆ โปรดระบุ
* * *
 1. แผนการศึกษา
ทุกแผนการศึกษา
 1. องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษา (สทศ.)
GPAX O-NET GAT เกณฑ์รวม (O-NET)
20% 30% (03=45) 50% 5 กลุ่ม ≥ 30
 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท/ ค่าทดสอบอื่นๆ ไม่มี
 2. ค่าตรวจร่างกาย ไม่มีตรวจร่างกาย
 3. คุณสมบัติเฉพาะ (โปรดระบุ) เช่น ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่พื้นที่ที่กำหนด หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น ไม่มี
 4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร ไม่มี
 5. การให้ทุน (ถ้ามี) ไม่มี
 6. รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี