การรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) Portfolio

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ