หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

๑. ชื่อหลักสูตร

 

(ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts Program in English

 

 

๒. ชื่อปริญญา

 

(ภาษาไทย)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English)

 

 

ประเภทของหลักสูตร

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

 

 

จำนวนหน่วยกิต

 

 

รวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  ๑๔๔ หน่วยกิต

 

 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตร

 

 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

สถานภาพของหลักสูตร

และกำหนดการเปิดสอน

 

 

๑) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)

๒) เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

 

การให้ปริญญา

 

 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

 

สถาบันผู้ประสาทปริญญา

(ความร่วมมือกับสถาบันอื่น)

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน

 

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์

Purpose / Goals / Objectives

 

หลักสูตรมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับสูงเพื่อไปประกอบอาชีพ และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม และผลิตองค์ความรู้เพื่อนำเสนอข้อมูล และแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับประเทศ

 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างให้บัณฑิตมีคุณสมบัติดังนี้

 

๑) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในวิชาแกนทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 

๒) มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุ่มงานด้านวิชาการ กลุ่มงานฝ่ายต่างประเทศ กลุ่มงานแปล กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานสื่อสารมวลชน

 

๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้

 

๔) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของกลุ่ม เคารพความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

 

๕) มีทักษะการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ใช้เทคโนโลยีได้เพื่อการสื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสม

 

๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

Distinctive Features

 

๑) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยมุ่งเน้น ๕ กลุ่มสาขาวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มงานด้านวิชาการ กลุ่มงานฝ่ายต่างประเทศ กลุ่มงานแปล กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานสื่อสารมวลชน

 

๒) มีรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ

 

๓) หลักสูตรได้บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาทักษะในวิชาชีพต่างๆ เช่น การบริการ การท่องเที่ยว และการสื่อสารมวลชน

 

 

ระบบการศึกษา

 

 

จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค

 

อาชีพสามารถประกอบได้  

๑.  กลุ่มงานวิชาการ เช่น นักวิชาการ นักภาษาศาสตร์ นักพิสูจน์อักษร

 

๑.    กลุ่มงานฝ่ายต่างประเทศ

 

๒.    กลุ่มงานแปล เช่น นักแปล ล่าม

 

๓.    กลุ่มงานบริการ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 

๔.    กลุ่มงานสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ประกาศ คอลัมน์นิสต์ บรรณาธิการ

 

 

การศึกษาต่อ

 

 

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่างๆ ได้ อาทิ สาขาภาษาอันกฤษ วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร์  นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ปรัชญาการศึกษา  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-Baesd Education) เพื่อบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล สื่อสารและแสดงออกทางภาได้ดี มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ

ในการจัดการเรียนการสอน

 

๑) ใช้การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lectures) และการอภิปราย/สัมมนา (Discussion/Seminar) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึกและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการคิดวิจารณญาณ

 

๒) ใช้การสาธิต (Demonstration) และการฝึกปฏิบัติ โดยมีผู้สอนให้คำแนะนำป้อนกลับ (feedback) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารในระดับต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนด

 

๓) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case-based learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ในสถานการณ์ที่กำหนดได้

 

๔) ใช้การมอบหมายงานกลุ่มและการสังเกตพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกับกลุ่มที่หลากหลาย

 

๕) ใช้การมอบหมายงานและการค้นคว้ารายบุคคล และการเรียนรู้แบบห้องเรียนผสมสาน (Blended classroom) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

 

มีทั้งการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และการประเมินรวบยอด (Summative Evaluation) โดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ รายงาน โครงงาน การนำเสนอผลงาน การสังเกตพฤติกรรม และแฟ้มสะสมงาน

 

 

Generic Competences  

๑.       Communication (1) สื่อสารความรู้และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ทั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

 

๒.              ICT: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นได้อย่างเหมาะสม

 

๓.       Critical Thinking & Analysis ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล ค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่กำหนดได้

 

๔.       Creativity (1) : ใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ

 

๕.       Collaboration: ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม รู้ เข้าใจ เคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในด้านสังคมวัฒนธรรม

 

๖.       Ethics: แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมพึงมี

 

๗.       Global Awareness : รู้เท่าทันสถานการณ์สังคมโลก และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน   

 

Subject-specific Competences

 

 

๑.       อธิบายทฤษฎีและความรู้ศิลปศาสตร์ด้านหลักภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วรรณกรรมอังกฤษ วิเคราะห์ วิจารณ์ และอภิปรายประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ทำวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อประกอบอาชีพได้

 

๒.       การสื่อสาร (๒) เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลและสื่อที่แตกต่างกันได้

 

๓.       Creativity & Integration: ผลิตงานสร้างสรรค์ทางภาษาและวรรณกรรม บูรณาการความรู้ทางภาษา วรรณกรรม กับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้

 

๔.       Ethics (2): ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ ปัญหาทั่วไปและทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่เหมาะสม

 

๕.       LifelongLearning (2): ติดตามงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ในด้านหลักภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณกรรมอังกฤษ เพื่อสร้างความรู้ใหม่

 

PLOs  

PLO1 ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งสี่ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในงานด้านวิชาการ งานต่างประเทศ งานแปล งานบริการ และงานสื่อสารมวลชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

PLO2 ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษสำหรับสิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น

 

 

PLO3 ประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการแปลเอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห์ และแก้ไขบทแปลได้อย่างถูกต้องตามหลักการแปล

 

 

PLO4 วิเคราะห์ ตีความและวิพากษ์วรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ได้

 

 

PLO5 ประยุกต์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการอธิบาย วิเคราะห์ และแก้ไขความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ และปรากฏการณ์ของภาษาอังกฤษ ได้แก่ สัทศาสตร์ สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม และวัจนปฏิบัติศาสตร์

 

 

PLO6 วิพากษ์สถานการณ์และปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์

 

 

PLO7 ผลิตงานสร้างสรรค์ด้านภาษาและวรรณกรรมอังกฤษที่มีคุณค่า โดยบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

PLO8 ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศในบริบทชีวิตประจำวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม

 

 

PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ในกลุ่มวิชาการ งานต่างประเทศ งานแปล งานบริการ และงานสื่อสารมวลชน