วิชาโท

รายวิชาบังคับ       5 รายวิชา                                นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม 12 หน่วยกิต

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภท 222 หลักและศิลปะการฟังและการอ่าน 2 (1-2-3)
LATH 222 Principles and Arts of Listening and Reading
ศศภท 223 หลักและศิลปะการเขียน 2 (1-2-3)
LATH 223 Principles and Art of Writing
ศศภท 224 หลักและศิลปะการพูด 2 (1-2-3)
LATH 224 Principles and Art of Speaking
ศศภท 225 ลักษณะภาษาไทย 2 (3-0-6)
LATH 225 Characteristics of the Thai Language
ศศภท 321 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3 (3-0-6)
LATH 321 Evolution of Thai Literature

รายวิชาบังคับเลือก สาขาวิชาโทภาษาไทย นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

รายวิชาบังคับ       4 รายวิชา                                นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม 12 หน่วยกิต

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภอ 204 การอ่านเชิงวิชาการเบื้องต้น 3 (3-0-6
LAEN 204 Fundamental Academic Reading
ศศภอ 207 หลักการแปล 3 (3-0-6)
LAEN 207 Principles of Translation
ศศภอ 211 การเขียนระดับอุดมศึกษา 3 (3-0-6)
LAEN 211 College Writing
ศศภอ 438 การพูดในที่สาธารณะ 3 (3-0-6)
LAEN 438 Public Speaking

รายวิชาบังคับเลือก สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากวิชาบังคับอื่นๆ หรือวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รายวิชาบังคับ       4 รายวิชา                               นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม 12 หน่วยกิต

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศจว 101 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
LAPS 101 General Psychology
ศศจว 102 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3 (3-0-6)
LAPS 102 Personality Psychology
ศศจว 201 จิตวิทยาการเรียนภาษา 3 (3-0-6)
LAPS 201 Psychology of Language Learning
ศศจว 301 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา 3 (3-0-6)
LAPS 301 Research Methods in Psychology

 

รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากรายวิชาบังคับเลือกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศจว 211 จิตวิทยาสังคมขั้นแนะนำ 3 (3-0-6)
LAPS 211 Introduction to Social Psychology
ศศจว 212 จิตวิทยาการปรึกษาขั้นแนะนำ 3 (3-0-6)
LAPS 212 Introduction to Counseling Psychology
ศศจว 311 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 3 (3-0-6)
LAPS 311 Introduction to Industrial and Organizational
ศศจว 312 จิตวิทยาพัฒนาการ 3 (3-0-6)
LAPS 312 Developmental Psychology
ศศจว 313 จิตวิทยาเชิงบวก 3 (3-0-6)
LAPS 313 Positive Psychology

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนภาษาจีนเป็นวิชาโท ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภจ 171 ภาษาจีน 1 และ ศศภจ 172 ภาษาจีน 2 ก่อน โดยต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า B ทั้ง 2 รายวิชา และนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาบังคับ และบังคับเลือกรวม 18 หน่วยกิต ดังนี้

รายวิชาบังคับ 4 รายวิชา                                     นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม 12 หน่วยกิต

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภจ 173 ภาษาจีน 3 3 (3-0-6)
LACH 173 Chinese III
ศศภจ 201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 (3-0-6)
LACH 201 Chinese Listening and Speaking I
ศศภจ 202 การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ 3 (3-0-6)
LACH 202 Chinese Reading Comprehension
ศศภจ 301 การเขียนภาษาจีน 1 3 (3-0-6)
LACH 301 Chinese Writing I

 

รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภจ 211 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3 (3-0-6)
LACH 211 Chinese Listening and Speaking II
ศศภจ 311 การเขียนภาษาจีน 2 3 (3-0-6)
LACH 311 Chinese Writing II
ศศภจ 312 การแปลภาษาจีน 3 (3-0-6)
LACH 312 Chinese Translation
ศศภจ 313 ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์ 3 (3-0-6)
LACH 313 Chinese in Media

หมายเหตุ:  หากนักศึกษาสนใจเรียนวิชาโทภาษาจีน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภจ 171 ภาษาจีน 1 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และรายวิชา ศศภจ 171 ภาษาจีน 1 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาบังคับ       4 รายวิชา                                นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภญ 161 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3 (2-2-5)
LAJP 161 Elementary Japanese 1
ศศภญ 162 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3 (2-2-5)
LAJP 162 Elementary Japanese 2
ศศภญ 163 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 3 (2-2-5)
LAJP 163 Elementary Japanese 3
ศศภญ 164 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 4 3 (2-2-5)
LAJP 164 Elementary Japanese 4

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทภาษาญี่ปุ่น  นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากรายวิชาบังคับเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภญ 165 ญี่ปุ่นศึกษา 3 (3-0-6)
LAJP 165 Japanese Studies
ศศภญ 167 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 (3-0-6)
LAJP 167 Business Japanese
ศศภญ 168 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6)
LAJP 168 Japanese Writing 1
ศศภญ 169 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6)
LAJP 169 Japanese Reading 1

 

หมายเหตุ:  หากนักศึกษาสนใจเรียนวิชาโทภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภญ 161 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาบังคับ       5 รายวิชา                                นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม 12 หน่วยกิต

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศศค 100 ปริทัศน์ศิลปะการละครเวที 3 (3-0-6)
LADA 100 Introduction to Theatre
ศศศค 230 ศิลปะการแสดง 2 (1-2-3)
LADA 230 Acting
ศศศค 240 การเขียนบทละคร 2 (1-2-3)
LADA 240 Playwriting
ศศศค 260 ละครประยุกต์ 2 (1-2-3)
LADA 260 Applied Theatre
ศศศค 320 ศิลปะการละครเวทีไทยร่วมสมัย 3 (3-0-6)
LADA 320 Contemporary Thai Theatre

 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทศิลปะการละคร นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ำกว่า 2-3 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากรายวิชาบังคับเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศศค 220 การละครเอเชีย 3 (3-0-6)
LADA 220 Asian Theatre
ศศศค 221 ประวัติศาสตร์ละครเวทีตะวันตก 3 (3-0-6)
LADA 221 Western Theatre History
ศศศค 321 วรรณคดีการละครตะวันตก 3 (3-0-6)
LADA 321 Western Dramatic Literatures
ศศศค 350 การกำกับการแสดง 2 (1-2-3)
LADA 350 Directing
ศศศค 470 โครงงานปีสุดท้ายด้านศิลปะการละครเวที 3 2-2-5)
LADA 470 Senior Project in Theatre

รายวิชาบังคับ       4 รายวิชา                                นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม 12 หน่วยกิต

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศปศ 211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
LAHT 211 Pre-Modern Thai History
ศศปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
LAHT 212 Modern Thai History
ศศปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะนำ 3 (3-0-6)
LAHT 221 Introduction to History of Southeast Asia
ศศปศ 331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกขั้นแนะนำ 3 (3-0-6)
LAHT 331 Introduction to History of East Asia

 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทประวัติศาสตร์ นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากรายวิชาบังคับเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศปศ 241 ประวัติศาสตร์ยุโรปขั้นแนะนำ 3 (3-0-6)
LAHT 241 Introduction to History of Europe
ศศปศ 261 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6)
LAHT 261 Thai Local History
ศศปศ 311 ประวัติศาสตร์การทหารในประเทศไทย 3 (3-0-6)
LAHT 311 Thailand’s Military History
ศศปศ 312 บทบาทสำคัญของชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History
ศศปศ 332 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ศตวรรษที่ 15-18 3 (3-0-6)
LAHT 332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 15th–18th Century
ศศปศ 351 ประวัติศาสตร์อเมริกา 3 (3-0-6)
LAHT 351 American History
ศศปศ 411 การอ่าน เชิงวิเคราะห์ และการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทย 3 (3-0-6)
LAHT 411 Reading, Analysis, and Writing Thai History Research Papers

รายวิชาบังคับ   4   รายวิชา                                 นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม 12 หน่วยกิต

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศปญ 272 ปรัชญาตะวันออก 3 (3-0-6)
LAPH 272 Eastern Philosophy
ศศปญ 273 ปรัชญาตะวันตก 3 (3-0-6)
LAPH 273 Western Philosophy
ศศปญ 375 จริยศาสตร์ 3 (3-0-6)
LAPH 375 Ethics
ศศปญ 474 ปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6)
LAPH 474 Political Philosophy

 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทปรัชญา นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากรายวิชาบังคับเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศปญ 274 ปรัชญาสำหรับชีวิต 3 (3-0-6)
LAPH 274 Philosophy for Life
ศศปญ 370 อภิปรัชญาและญาณวิทยา 3 (3-0-6)
LAPH 370 Metaphysic & Epistemology
ศศปญ 371 ปรัชญาในพุทธศาสนา 3 (3-0-6)
LAPH 371 Philosophy in Buddhism
ศศปญ 472 ปรัชญาในวรรณกรรม 3 (3-0-6)
LAPH 472 Philosophy in Literature