แบบฟอร์ม มคอ.

แบบฟอร์ม มคอ.

แบบฟอร์ม มคอ.2 (ตามหลักการ Outcome-based  Education)

 

แบบฟอร์ม มคอ.3 (ตามหลักการ Outcome-based  Education)

รายวิชาเฉพาะ / รายวิชาเลือก 

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

 

แบบฟอร์ม มคอ.5 (ตามหลักการ Outcome-based  Education)

 

แบบฟอร์ม มคอ.7 (ตามหลักการ Outcome-based  Education)

 

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

https://op.mahidol.ac.th/ea/curriculum_management/ 

 

อัพเดทข้อมูล 5 ส.ค.64