หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

๑. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program  in Health, Nature, and Cultural Tourism Management

 

 

๒. ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย) ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)

ชื่อย่อ : ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)

(ภาษาอังกฤษ) ชื่อเต็ม : Master of Arts (Health, Nature, and Cultural Tourism Management)

ชื่อย่อ : M.A. (Health, Nature, and Cultural Tourism Management)

 

 

ประเภทของหลักสูตร

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท

 

 

จำนวนหน่วยกิต

 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

 

ระบบการศึกษา

 

 

จัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 

 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตร

 

 

ระยะเวลาการศึกษา : 2 ปี

 

 

สถานภาพของหลักสูตรและกำหนดการเปิดสอน

 

 

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข  /หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2563 (กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564)

 

 

การให้ปริญญา

 

 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

 

สถาบันผู้ประสาทปริญญา

(ความร่วมมือกับสถาบันอื่น)

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน

 

อาชีพสามารถประกอบได้

 

1) ผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ

 

2) ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

3) นักการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

 

4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

 

5) นักวิจัยด้านการท่องเที่ยว

 

 

1) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกที่ดี มีจรรยาบรรณการวิจัยและยึดมั่นในจรรยาบรรณการวิจัย

 

2) บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

 

3) ริเริ่มงานวิจัยและดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาชาติสู่ความเป็นสากล

 

4) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยบูรณาการความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว การรับบริการทางการแพทย์ การดูแลรักษาสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

 

5) ประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม

 

6) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

7) เลือกและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ดังนี้

แผน ก แบบ ก ๒

 

แผน ข

 

 

(๑) หมวดวิชาบังคับ

 

๒๑ หน่วยกิต

 

๒๑ หน่วยกิต

 

 

(๒) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

 

๓ หน่วยกิต

 

๙ หน่วยกิต

 

 

(๓) วิทยานิพนธ์

 

๑๒ หน่วยกิต

 

 

 

(๔) สารนิพนธ์

 

 

๖ หน่วยกิต

 

 

รวมไม่น้อยกว่า

 

๓๖ หน่วยกิต

 

๓๖ หน่วยกิต

 

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (Master of Arts in Health, Nature, and Cultural Tourism Management) จัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) โดยให้การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Outcome-Based Education) และส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) เพื่อให้มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม และคุณลักษณะมหาบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาบัณฑิตจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในเชิงวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม สามารถผลิตงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

๑)  มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพการท่องเที่ยว

 

๒) มีความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยว

 

๓) มีความชำนาญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ พัฒนาความคิดใหม่ สังเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหา เสนอความรู้ใหม่ในด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๔) ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

๕) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อในการสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

คุณสุทัศน์ ปานมา

อีเมล suthat.pan@mahidol.ac.th

โทรศัพท์ 02-441-4401-8 ต่อ 1716

rtp slot gacor pokerpintar situs poker agen slot online agen sbobet judi terpercaya indonesia slot online gacor slot gacor terbaik aduq online