หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

๑. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program  in Health, Nature, and Cultural Tourism Management

 

 

๒. ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย) ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)

ชื่อย่อ : ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)

(ภาษาอังกฤษ) ชื่อเต็ม : Master of Arts (Health, Nature, and Cultural Tourism Management)

ชื่อย่อ : M.A. (Health, Nature, and Cultural Tourism Management)

 

 

ประเภทของหลักสูตร

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท

 

 

จำนวนหน่วยกิต

 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

 

ระบบการศึกษา

 

 

จัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 

 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตร

 

 

ระยะเวลาการศึกษา : 2 ปี

 

 

สถานภาพของหลักสูตรและกำหนดการเปิดสอน

 

 

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข  /หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2563 (กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564)

 

 

การให้ปริญญา

 

 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

 

สถาบันผู้ประสาทปริญญา

(ความร่วมมือกับสถาบันอื่น)

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน

 

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ดังนี้

แผน ก แบบ ก ๒

 

แผน ข

 

 

(๑) หมวดวิชาบังคับ

 

๒๑ หน่วยกิต

 

๒๑ หน่วยกิต

 

 

(๒) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

 

๓ หน่วยกิต

 

๙ หน่วยกิต

 

 

(๓) วิทยานิพนธ์

 

๑๒ หน่วยกิต

 

 

 

(๔) สารนิพนธ์

 

 

๖ หน่วยกิต

 

 

รวมไม่น้อยกว่า

 

๓๖ หน่วยกิต

 

๓๖ หน่วยกิต

 

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (Master of Arts in Health, Nature, and Cultural Tourism Management) จัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) โดยให้การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Outcome-Based Education) และส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) เพื่อให้มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม และคุณลักษณะมหาบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาบัณฑิตจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในเชิงวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม สามารถผลิตงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

๑)  มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพการท่องเที่ยว

 

๒) มีความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยว

 

๓) มีความชำนาญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ พัฒนาความคิดใหม่ สังเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหา เสนอความรู้ใหม่ในด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๔) ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

๕) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อในการสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาชีพสามารถประกอบได้

 

1) ผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ

 

2) ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

3) นักการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

 

4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

 

5) นักวิจัยด้านการท่องเที่ยว

 

 

1) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกที่ดี มีจรรยาบรรณการวิจัยและยึดมั่นในจรรยาบรรณการวิจัย

 

2) บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

 

3) ริเริ่มงานวิจัยและดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาชาติสู่ความเป็นสากล

 

4) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยบูรณาการความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว การรับบริการทางการแพทย์ การดูแลรักษาสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

 

5) ประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม

 

6) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

7) เลือกและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ