ชื่อกิจกรรม/โครงการ: การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด: 12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำดับความสำคัญของประเทศ

ที่มาและความสำคัญ: การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งเสริมด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ระยะเวลาการย่อยสลาย การนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ: ตลอดปีงบประมาณ

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ: คณะศิลปศาสตร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย: คณะศิลปศาสตร์

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ: การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานที่มีใบรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม: คณะศิลปศาสตร์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 141

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ: