การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ รับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex นำโดย นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานด้านต่างๆ ด้วยวาจา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในครั้งนี้