การบรรยายพิเศษ “Japan Time: The Environment in Modern Japanese Society”

วันที่ 8 กันยายน 2564 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ “Japan Time: The Environment in Modern Japanese Society” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings พิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยากรได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Manami FUJIHIRA อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Center for Japanese Language and Culture, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรใน Osaka University ประเทศญี่ปุ่น