การประกวดการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ภายใต้โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่น 1 (LA Supporting Staff Training & Academic Development 2021: A Ladder to MULA Practitioners/ Mentoring#1)

วันที่ 16 กันยายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดการประกวดการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ภายใต้โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่น 1 (LA Supporting Staff Training & Academic Development 2021: A Ladder to MULA Practitioners/ Mentoring#1) ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรที่เป็นผู้มีศักยภาพสูงสร้างผลงานทางวิชาการจากงานหลักงานประจำของตนเอง ศึกษาปัญหาและอุปสรรค บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานของตนเองถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ คู่มือ งานวิเคราะห์ และงานวิจัย เพื่อสามารถนำผลงานไปใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้
 
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานยื่นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป
 
ในการนำเสนอผลงานประกอบด้วยผลงานจากบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 14 เรื่อง แบ่งเป็น ประเภทคู่มือปฏิบัติงาน จำนวน 11 เรื่อง และประเภทผลงานวิเคราะห์ จำนวน 3 เรื่อง
ประเภท คู่มือปฏิบัติงาน 
– คู่มือการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
นางสาวสิริมาส สัมพันธ์อำนวย
– การจัดสอบ Mahidol University English Language Test : MU-ELT
นางสาวฤทัย ชุมเปีย
– ขั้นตอนการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติของคณะศิลปศาสตร์
นายสยาม สภานุชาต
– การจัดทำโครงการของศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)
นายสุรศักดิ์ สุโอสถ
– การบริหารเงินทดรองจ่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวณัฏฐา บัวหลั่น
– การจัดทำเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ผ่านระบบ MU-ERP คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวณิชาภา ศรีลาจันทร์
– การเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน และพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) คณะศิลปศาสตร์
นางสาวฐิติวรดา วัฒนากร
– การปฏิบัติงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างที่เปลี่ยนประเภทการจ้างของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวกุณชญา สิทธิสุข
– การปฏิบัติงาน เรื่อง การฝึกงานของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
นางสาวกัณฐรัตน์ ตะเพียนทอง และนายสงบสุข นาสวนสุวรรณ
– การถ่ายทำวิดีโอในห้องสตูดิโอ
นายบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง
– เทคนิคและวิธีการถ่ายวิดีโอภายนอกห้องผลิตรายการ (Studio)
นางสาวกรรณิการณ์ ปิ่นปาน
 
ประเภท งานวิเคราะห์ 
– การลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ภายในอาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
นายเดโชพล บุนนาค และนายพีระยุทธ ล่ำประเสริฐ
– การรับรู้สาเหตุการลา และคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวเบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์
– สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในยุคประเทศไทย 4.0
นางสาวภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
ช่วงท้ายเป็นการประกาศผลการตัดสิน การประกวดการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ภายใต้โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่น 1 (LA Supporting Staff Training & Academic Development 2021: A Ladder to MULA Practitioners/ Mentoring#1 ดังนี้
 
รางวัลระดับดีเด่น
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคและวิธีการถ่ายวิดีโอภายนอกห้องผลิตรายการ (Studio)
นางสาวกรรณิการณ์ ปิ่นปาน งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
 
รางวัลระดับดีมาก
ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ภายในอาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
นายเดโชพล บุนนาค งานคลังและพัสดุ และนายพีระยุทธ ล่ำประเสริฐ งานบริหารและธุรการ
 
รางวัลระดับดี
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การถ่ายทำวิดีโอในห้องสตูดิโอ
นายบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้