คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประกวดการนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) ภายใต้โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 3

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดการประกวดการนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) ภายใต้โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 3 (LA Supporting Staff Training & Academic Development 2023: A Ladder to MULA Practitioners/ Mentoring#3) ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรที่เป็นผู้มีศักยภาพสูงสร้างผลงานทางวิชาการจากงานหลักงานประจำของตนเอง ศึกษาปัญหาและอุปสรรค บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานของตนเองถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ คู่มือ งานวิเคราะห์ และงานวิจัย เพื่อสามารถนำผลงานไปใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจริยา ปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในการนำเสนอผลงานประกอบด้วยผลงานจากบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 8 เรื่อง แบ่งเป็น ประเภทคู่มือปฏิบัติงาน จำนวน 1 เรื่อง ประเภทผลงานวิเคราะห์ จํานวน 3 เรื่อง และประเภทงานวิจัย จํานวน 4 เรื่อง