การประชุมระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14” เรื่อง “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต” ณ อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในบริบทของการปฏิสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงบริบทของสังคมที่ได้รับอิทธิพลและผลกระทบจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในบริบทของการปฏิสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงบริบทของสังคมที่ได้รับอิทธิพลและผลกระทบจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์
  2. เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเด็นที่สัมพันธ์กับการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงประเด็นที่สัมพันธ์กับอิทธิพลและผลกระทบทางสังคมจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์
  3. เป็นพื้นที่สำหรับการพบปะและสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยกันเอง รวมถึงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์

การประชุมวิชาการระดับชาติฯในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในมุมมองทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตลอดจนการจุดประกาย ความร่วมมือแบบสหสาขาวิชาระหว่างบุคลากรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ต่อไป

____________________________________________

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่

Website: www.la.mahidol.ac.th

E-mail: lapr@mahidol.ac.th

Facebook Fanpage: @LiberalArts.Mahidol
Facebook: LiberalArts MU

Instragram: LiberalArts MU

Twiter: @MahidolLA

Line: lamu.pr

Line OA: @lamu.pr