ชื่อกิจกรรม/งานที่ดำเนินการ: การมีงานทำของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

เป้าหมาย/งานที่เกี่ยวข้อง: 8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563

วันเวลา และสถานที่:

รายละเอียดงาน:

สาขาวิชา จำนวนที่จบการศึกษา ทำงาน ศึกษาต่อ รอเกณฑ์ทหาร ยังไม่ประสงค์ทำงาน
สาขาวิชาภาษาไทย 44 32 6 2 4
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 48 30 7 1 10
รวม 92 78  
คิดเป็นร้อยละ 84.78  

 

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ: