ชื่องานวิจัย:การสร้างสรรค์ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

คณะ/สาขาวิชา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ:  เยาวชนไร้สัญชาติ เชื้อชาติต่างๆ ในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุครสาคร เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ สูง เนื่องจากเยาวชนเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในตำบลมหาชัย พ่อแม่เป็นแรงงานที่ต้องทำงานเพื่อมุ่งหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหลัก ทำให้ไม่เห็นความสำคัญของการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นสิทธิขั้นต้นของเยาวชนที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิด้านอื่นๆ

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา: เยาวชนไร้สัญชาติเชื้อชาติพม่า จำนวน 12 คน ในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

วัตถุประสงค์:  เพื่อพัฒนาเยาวชนไร้สัญชาติเชื้อชาติพม่า สร้างสรรค์สื่อละครในประเด็นความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชน และเพื่อให้เกิดการสื่อสารและเรียนรู้เรื่องความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชน

แหล่งทุนสนับสนุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หน่วยงานที่ร่วมมือ: โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มีส่วนได้เสีย:  เยาวชนไร้สัญชาติ เชื้อชาติต่างๆ ในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 

ระดับความร่วมมือ:

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ: ละคร เรื่อง “มหาสมุทรสุดขอบฝัน” ผลงานสร้างสรรค์จากการทำงานกับเยาวชนลูกหลานแรงงานข้ามชาติในชุมชนมหาชัย และเป็นพื้นที่ในการเปล่งเสียงของเยาวชน ให้ตัวเยาวชนเองและคนในสังคมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  “สิทธิ ตัวตน และความฝัน” ของเยาวชนเชื้อชาติพม่า ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร จากโครงการวิจัย “การสร้างสรรค์ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร” โดย อ.ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี กำกับการแสดงโดย คุณบุญพงษ์ พานิช Cherry Theatre โรงละครเพื่อการพัฒนา วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแสงอรุณ อาคาร

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:  facebook

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ: 4, 16