“การเขียนบทความปริทัศน์ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (WRITING A REVIEW ARTICLE IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)

 หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “การเขียนบทความปริทัศน์ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (WRITING A REVIEW ARTICLE IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)

 

วัน เวลา สถานที่

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หรือโปรแกรม Webex (ผู้จัดงานจะส่งรหัสให้ทางอีเมลหลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)

 

วิทยากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธิดา เดชมิตร หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 02-441-4401-8 ต่อ 1722