การเสวนา “ภูษาอาภรณ์คันฉ่องสะท้อนครรลองไทย” ครั้งที่ 1 “ภูษาอาภรณ์ในราชสำนักไทย”

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสวนา “ภูษาอาภรณ์คันฉ่องสะท้อนครรลองไทย” ครั้งที่ 1 “ภูษาอาภรณ์ในราชสำนักไทย” (Facebook Live) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องของผ้าชนิดต่างๆ ลวดลายของผ้า การปัก การทอ การผลิตผ้าด้วยกรรมวิธีต่างๆ รูปแบบการแต่งกายในราชสำนักในแต่ละยุคสมัย การเลือกใช้ผ้า และการแต่งกายในราชพิธีสำคัญของราชวงค์ อาทิ รูปแบบการแต่งกายสมัยล้านนา สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของผ้า ทั้งวิถีชีวิต การค้า การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ของผู้คนแต่ละยุคสมัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ