ชื่อกิจกรรม/โครงการ: การให้บริการน้ำดื่มแก่บุคลากร

ตัวชี้วัด: 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถหาซื้อได้ ภายในปี 2573

ที่มาและความสำคัญ: น้ำดื่มเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิต การจัดบริการน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยให้แก่บุคลากรทุกคนเป็นการส่งเสริมสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ: ตลอดปีงบประมาณ

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ: อาคารสิริวิทยา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย: บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

วัตถุประสงค์: เพื่อบริการน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่บุคลากรทุกคน

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ: การจัดซื้อน้ำดื่มจากหน่วยงานที่มีมาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม: บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 150 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม: บุคลากรมีสุขภาพที่ดี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน: การให้บริการน้ำดื่มแก่บุคลากร

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ: