คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน MU Endowment Fund Kick-Off Day กองทุนมหิดลยั่งยืน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ อาจารย์สิรารุจ กิตติวรเชฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน MU Endowment Fund Kick-Off Day กองทุนมหิดลยั่งยืน ณ หอแสดงดนตรี (MACM Hall) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน
กองทุนมหิดลยั่งยืน (Mahidol University Endowment Fund) เป็นกองทุนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์แห่งการ สร้าง ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างคน สร้างปัญญา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างปัญญาของแผ่นดิน ให้สามารถไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อผู้คนในสังคม ประเทศ และโลกใบนี้ต่อไป
ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารของ กองทุนมหิดลยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://give.mahidol.ac.th/