กิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 เมษายน 2564 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการศึกษาต่อ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างนักศึกษาและรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่บัณฑิต ต่อด้วยการรับชมวีดิทัศน์ 4 ปี แห่งความทรงจำ ณ คณะศิลปศาสตร์ จากนั้นเป็นกิจกรรม “พี่เล่าให้เข้าใจ เปิดโลกหลังจบการศึกษา” โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้มุมมองด้านการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางแก่ว่าที่บัณฑิตต่อไป ทั้งนี้มีนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน