กิจกรรมฟังธรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข ในยุค Social Distancing” ภายใต้โครงการ Happy Birthday Happy Time ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมฟังธรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข ในยุค Social Distancing” ภายใต้โครงการ Happy Birthday Happy Time ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างเสริมความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อคณะฯ และส่งเสริมการสร้างความสุขทั้งทางกายและทางใจโดยการนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิต ช่วยในการปรับตัวและปรับสภาวะจิตใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ได้อย่างมีความสุขในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)