กิจกรรมมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 “Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 “Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ซึ่งงานมหกรรมคุณภาพนี้ จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป