กิจกรรมอบรม“ Thai for free” หลักสูตร BASIC THAI FOR EVERYDAY COMMUNICATION และหลักสูตร INTERMEDIATE READING AND WRITING THAI

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปิดกิจกรรมอบรม“ Thai for free” หลักสูตร BASIC THAI FOR EVERYDAY COMMUNICATION และหลักสูตร INTERMEDIATE READING AND WRITING THAI กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings ผู้สอนโดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง
อาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน์
อาจารย์ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ
อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ
อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา ฯ ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร BASIC THAI FOR EVERYDAY COMMUNICATION และหลักสูตร INTERMEDIATE READING AND WRITING THAI