กิจกรรมเสวนา“ประสบการณ์การขอทุนวิจัยจากองค์กรระหว่างประเทศ”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา“ประสบการณ์การขอทุนวิจัยจากองค์กรระหว่างประเทศ” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจาก The Sumitomo Foundation Japan ปี 2021 ดำเนินรายการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ณัฐนี อมรประดับกุล อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในการเสวนาวิทยากรได้ให้แนวทางขั้นตอนการดำเนินการทำวิจัย การหาแหล่งทุนและขั้นตอนการส่งข้อเสนอ การตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติในการขอรับทุน การจัดเตรียมเอกสาร การเขียนงานวิจัย การค้นคว้าและการเก็บข้อมูล รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างการทำวิจัยเพื่อยื่นขอทุนวิจัยจากหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ