กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Osaka University

“กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Osaka University”
 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้รายวิชา LAJP 167 Business Japanese ณ Osaka University ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2563