กิจกรรม “การเขียนบทความปริทัศน์ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (WRITING A REVIEW ARTICLE IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การเขียนบทความปริทัศน์ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (WRITING A REVIEW ARTICLE IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)  ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

 

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการเขียนบทความปริทัศน์สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แก่บุคลากรสายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์

________________________________________________________________________________

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่

Website: www.la.mahidol.ac.th

E-mail: lapr@mahidol.ac.th

Facebook Fanpage: @LiberalArts.Mahidol
Facebook: LiberalArts MU

Instragram: LiberalArts MU

Twiter: @MahidolLA

Line: lamu.pr

Line OA: @lamu.pr