กิจกรรม Macquarie – Mahidol Research Workshop in Applied Linguistics ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Macquarie – Mahidol Research Workshop in Applied Linguistics ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ Prof. Simon Handley, Pro Vice-Chancellor, Graduate Research, Graduate Research Academy Prof. Catherine McMahon, Head of Department of Linguistics ในการกล่าวเปิดงานฯ
 
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและหลักการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์จาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น