กิจกรรม Research Talk (Episode 1) “The Grammaticalization of Korean and Thai Adposition”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Research Talk (Episode 1) “The Grammaticalization of Korean and Thai Adposition” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Seongha Rhee Department of English Linguistics & Language Technology, Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ของคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ