คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม LLC Language Upskill ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JIPT) ระดับ N4

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม LLC Language Upskill ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JIPT) ระดับ N4

⛩อบรมระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2566 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
🇯🇵ภาคเช้าเวลา 10.00-12.00 น. อบรม JLPT N4 Listening and Kanji
🇯🇵ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. อบรม JLPT N4 Grammar and Reading
เรียน online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
.
⛩ผู้สอนโดย
อาจารย์อุไรพร เวทสรณสุธี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์วิภา งามฉันทกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
⛩เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
✅เหมาะสำหรับผู้สนใจติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JIPT) ระดับ N4
✅ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมอบรมได้ไม่น้อยกว่า 80 %
✅กิจกรรมอบรมระยะสั้น
.
⛩ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566
https://forms.gle/2wMo2QvrG9KX876c8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุรศักดิ์ สุโอสถ
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)
โทร.0-2849-4611
email: llc.lamahidol@gmail.com