ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาศึกษาศาสตร์