ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาปรัชญา

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
สาขาวิชาปรัชญา