ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ