ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ