ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ