ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ สังกัดหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์
สังกัดหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น