ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องในบทความวิจัย (Research Article) ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล
สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
เนื่องในบทความวิจัย (Research Article)
ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS
1) บทความวิจัย (Research Article) เรื่อง English Language Proficiency of Tour Guides at a Historical Attraction ตีพิมพ์ในวารสาร Turkish Journal of Computer and Mathematics Education ปี 2021 เล่มที่ 12 ฉบับที่ 13 หน้า 1905-1910.
2) บทความวิจัย (Research Article) เรื่อง An Evaluation of Satisfaction on Museum Interpretation to Create Educational Tourism ตีพิมพ์ใน Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) ปี 2021 เล่มที่ 12 ฉบับที่ 6 หน้า 1890-1898.